Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19020
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAda, Şükrü-
dc.contributor.authorGönenç, Hale-
dc.date.accessioned2021-04-06T10:17:32Z-
dc.date.available2021-04-06T10:17:32Z-
dc.date.issued2021-02-11-
dc.identifier.citationGönenç, H. (2021). Resmi ve özel ortaokullarda hesap verebilirliğe ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri: Bursa ili örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/19020-
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, resmi ve özel ortaokullarda hesap verebilirliğe ilişkin yönetici ve öğretmen görüşlerinin incelenmesidir. Bu araştırmada 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Bursa’nın merkez ilçelerinde resmi ve özel ortaokullarda görev yapmakta olan öğretmen ve yöneticilerin hesap verilebilirliğe yönelik görüşleri ve yönetici öğretmenlerin hesap verebilirliğe yönelik beklenilenler ile uygulamalar arasındaki fark incelenmiştir. Hesap verebilirliğe yönelik beklenilenler ile uygulamalara ilişkin bazı değişkenler (görev, kurum türü, kıdem, öğrenim durumu) araştırılmıştır. Araştırmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Çalışmada 4 özel ortaokul ve üç merkez ilçedeki her eğitim bölgesinden bir resmi ortaokul olmak üzere, toplamda 25 ortaokul tabakalı örneklem ile yansız olarak seçilmiştir. Araştırmaya bu okullardan toplamda 407 kişi katılmıştır. Katılanların 367’i öğretmen ve 40’ı yöneticidir. Araştırmada veriler, hesap verebilirlik ölçeğiyle toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesi amacıyla istatistiksel teknik olarak; yüzdelik, ortalama, standart sapma, Welch testi, t-Testi, Kruskal Wallis H Testi ve Korelâsyon Matrisi kullanılmıştır. Veriler SPSS 22.0 programında analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, hesap verebilirlik hem benimseme hem de uygulama anlamında katılımcıların cinsiyetine, görevlerine, okul türlerine ve kıdemlerine göre farklılaşmaktadır. Hizmet içi eğitim almaları herhangi bir değişikliğe neden olmamaktadır. Katılımcıların hesap verebilirliği benimsemeleri arttıkça buna yönelik uygulamalara olan inançları da artmaktadır.tr_TR
dc.description.abstractThe aim of this study was to investigate the administrator and teacher views on accountability in public and private secondary schools. In this study, the views of the teachers and administrators working in public and private secondary schools in the central districts of Bursa in the 2018-2019 academic year on accountability and the the difference between administrators and teachers' expectations for accountability and practices were examined. Some variables (position, institution type, seniority, education level) related to expectations and practices for accountability were investigated. Descriptive method was used in this study. In the study, a total of 25 secondary schools, including 4 private secondary schools and one public secondary school from each educational district in three central districts, were chosen randomly with a stratified sample. A total of 407 people from these schools participated in the study. 367 of the participants are teachers and 40 of them are administrators. The data in the study were collected with accountability scale. In order to analyze the data, statistical techniques such as percentage, mean, standard deviation, Welch test, t-Test, Kruskal Wallis H Test and Correlation Matrix were applied. The data were analyzed in the SPSS 22.00 program. According to the findings of the research, accountability differs in terms of both adoption and implementation according to the gender, duties, school types and seniority of the participants. In-service training does not cause any change. As the participants' adoption of accountability increases, their belief in the practices related to accountability also increases.en_US
dc.format.extentXVII, 107 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectHesap verebilirliktr_TR
dc.subjectÖğretmentr_TR
dc.subjectYöneticitr_TR
dc.subjectResmi okultr_TR
dc.subjectÖzel okultr_TR
dc.subjectAccountabilityen_US
dc.subjectTeacheren_US
dc.subjectAdministratoren_US
dc.subjectPublic schoolen_US
dc.subjectPrivate schoolen_US
dc.titleResmi ve özel ortaokullarda hesap verebilirliğe ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri: Bursa ili örneğitr_TR
dc.title.alternativeAdministrator and teacher views on accountability in public and private secondary schools: Case of Bursaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Eğitim Yönetimi Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hale_GÖNENÇ.pdf1.32 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons