Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/19020
Başlık: Resmi ve özel ortaokullarda hesap verebilirliğe ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri: Bursa ili örneği
Diğer Başlıklar: Administrator and teacher views on accountability in public and private secondary schools: Case of Bursa
Yazarlar: Ada, Şükrü
Gönenç, Hale
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Eğitim Yönetimi Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Hesap verebilirlik
Öğretmen
Yönetici
Resmi okul
Özel okul
Accountability
Teacher
Administrator
Public school
Private school
Yayın Tarihi: 11-Şub-2021
Yayıncı: Bursa Uludağ Üniversitesi
Atıf: Gönenç, H. (2021). Resmi ve özel ortaokullarda hesap verebilirliğe ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri: Bursa ili örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu araştırmanın amacı, resmi ve özel ortaokullarda hesap verebilirliğe ilişkin yönetici ve öğretmen görüşlerinin incelenmesidir. Bu araştırmada 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Bursa’nın merkez ilçelerinde resmi ve özel ortaokullarda görev yapmakta olan öğretmen ve yöneticilerin hesap verilebilirliğe yönelik görüşleri ve yönetici öğretmenlerin hesap verebilirliğe yönelik beklenilenler ile uygulamalar arasındaki fark incelenmiştir. Hesap verebilirliğe yönelik beklenilenler ile uygulamalara ilişkin bazı değişkenler (görev, kurum türü, kıdem, öğrenim durumu) araştırılmıştır. Araştırmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Çalışmada 4 özel ortaokul ve üç merkez ilçedeki her eğitim bölgesinden bir resmi ortaokul olmak üzere, toplamda 25 ortaokul tabakalı örneklem ile yansız olarak seçilmiştir. Araştırmaya bu okullardan toplamda 407 kişi katılmıştır. Katılanların 367’i öğretmen ve 40’ı yöneticidir. Araştırmada veriler, hesap verebilirlik ölçeğiyle toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesi amacıyla istatistiksel teknik olarak; yüzdelik, ortalama, standart sapma, Welch testi, t-Testi, Kruskal Wallis H Testi ve Korelâsyon Matrisi kullanılmıştır. Veriler SPSS 22.0 programında analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, hesap verebilirlik hem benimseme hem de uygulama anlamında katılımcıların cinsiyetine, görevlerine, okul türlerine ve kıdemlerine göre farklılaşmaktadır. Hizmet içi eğitim almaları herhangi bir değişikliğe neden olmamaktadır. Katılımcıların hesap verebilirliği benimsemeleri arttıkça buna yönelik uygulamalara olan inançları da artmaktadır.
The aim of this study was to investigate the administrator and teacher views on accountability in public and private secondary schools. In this study, the views of the teachers and administrators working in public and private secondary schools in the central districts of Bursa in the 2018-2019 academic year on accountability and the the difference between administrators and teachers' expectations for accountability and practices were examined. Some variables (position, institution type, seniority, education level) related to expectations and practices for accountability were investigated. Descriptive method was used in this study. In the study, a total of 25 secondary schools, including 4 private secondary schools and one public secondary school from each educational district in three central districts, were chosen randomly with a stratified sample. A total of 407 people from these schools participated in the study. 367 of the participants are teachers and 40 of them are administrators. The data in the study were collected with accountability scale. In order to analyze the data, statistical techniques such as percentage, mean, standard deviation, Welch test, t-Test, Kruskal Wallis H Test and Correlation Matrix were applied. The data were analyzed in the SPSS 22.00 program. According to the findings of the research, accountability differs in terms of both adoption and implementation according to the gender, duties, school types and seniority of the participants. In-service training does not cause any change. As the participants' adoption of accountability increases, their belief in the practices related to accountability also increases.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19020
Koleksiyonlarda Görünür:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
Hale_GÖNENÇ.pdf1.32 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons