Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19016
Title: Böbrek nakli hastalarında takrolimus tedavisine bağlı posterior geri dönüşümlü lökoensefalopati
Other Titles: Posterior reversible leukoencephalopathy after tacrolimus therapy in renal transplantation
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nefroloji Bilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
Ayar, Yavuz
Ersoy, Alparslan
Sayılar, Emel Işıktaş
Yıldız, Abdülmecit
Ulutaş, Firdevs
Şahin, Ahmet Bilgehan
Kır, Elif
Kaya, Ahmet
Keywords: Posterior lökoensefalopati sendromu
Böbrek nakli
Kidney transplantation
Takrolimus
Tacrolimus
Posterior leukoencephalopathy syndrome
Issue Date: 26-Feb-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ayar, Y. vd. (2015). ''Böbrek nakli hastalarında takrolimus tedavisine bağlı posterior geri dönüşümlü lökoensefalopati''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 41(1), 31-33.
Abstract: Nakil sonrası immünsüpresif tedavi greft ve hasta sağkalımı açısından önem arz etmektedir. Özellikle böbrek nakli sonrası kalsinörin inhibitörleri kullanımı en önemli tedavi basamaklarından biridir. Takrolimus kullanımı sonrası birçok yan etki bildirilmiştir ve posterior geri dönüşümlü lökoensefalopati (PRES) olguları bunlar arasında yer almaktadır. Hastalık baş ağrısı, mental durum değişikliği, epileptik nöbetler gibi nörolojik fonksiyon bozukluğu ile seyretmektedir. Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntülemede, temporoparyetal veya oksipital bölgede lezyonlar gözlenebilmektedir. Semptomlar ilacın dozunun azaltılması veya değiştirilmesi ile birkaç gün içinde gerilemektedir. Burada böbrek nakli yapılan ve PRES gelişen kadın hasta sunulmuştur. Klinik semptomlar ilaç değişikliği ile gerilemiştir.
Immunosuppressive therapy is important after transplantation for graft and patient survey. Especially calcineurin inhibitors are one of the most important treatment option after kidney transplantation. After using tacrolimus have been reported many side effects and posterior reversible leukoencephalopathy (PRES) cases are among them. The disease is observed with headache, mental status changes, neurologic dysfunction such as epileptic seizures. Computed tomography and magnetic resonance imaging shows lesions in temporoparietal or occipital region. Symptoms decrease a few days later by reduction or change the drug dose. Herein, a female patients who underwent kidney transplantation were presented. Clinical symptoms regressed after changing medication.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421359
http://hdl.handle.net/11452/19016
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2015 Cilt 41 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
41_1_7.pdf232.04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons