Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19010
Title: Gitar öğrencilerinin lisans öncesi gitar eğitimleri ile lisans gitar eğitimlerinin karşılaştırılarak incelenmesi
Other Titles: The contrastive evaluation of pre and post undergraduate guitar educations of guitar students
Authors: Demirbatır, R. Erol
Aydoğan, Murat
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı/Müzik Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Klasik gitar
Klasik gitar eğitimi
Lisans öncesi gitar eğitimi
Lisans gitar eğitimi
Classic guitar
Classic guitar education
Pre undergraduate guitar education
Post undergraduate guitar education
Issue Date: 27-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydoğan, M. (2019). Gitar öğrencilerinin lisans öncesi gitar eğitimleri ile lisans gitar eğitimlerinin karşılaştırılarak incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada, gitar öğrencilerinin lisans öncesi gitar eğitimleri ile lisans gitar eğitimlerinin karşılaştırılarak benzerlik ve farklılıkların tespit edilmesi, öğrencilerin mevcut gitar eğitimindeki genel durumlarının belirlenmesi ve elde edilen bulgular doğrultusunda gitar eğitimine ilişkin yönlendirici önerilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu, ülkemizdeki beş bölgede yer alan dokuz üniversitenin Müzik Eğitimi Ana Bilim Dallarında öğrenim gören gitar öğrencileri ile bu kurumlarda görev yapan gitar eğitimcileri oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında; konuyla ilgili kitap, makale, tez, internet ve kütüphane ortamları incelenerek kaynak taraması yapılmış, lisans öncesi gitar eğitimi ile lisans gitar eğitiminin karşılaştırılmasına yönelik gitar öğrencileri ile gitar eğitimcilerinin görüşlerinin alınması amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan anket formları uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde IBM SPSS Statistics 25 paket programı kullanılmıştır. Anket uygulamalarından elde edilen verilerin istatistiksel olarak ifade edilmesinde frekans, yüzde ve aritmetik ortalama kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda, öğrenci ve öğretim elemanı anketlerinden elde edilen bulgular doğrultusunda benzerlik ve farklılıkların ortaya konulduğu sonuçlar karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiş ve öneriler geliştirilmiştir.
The aim of the research is to determine the similarities and differences of pre and post undergraduate guitar education of guitar students and identify the current overall situation in guitar education as well as assert the recommendations in the light of the findings. The survey system was employed in this research. The sample group of the study consists of guitar students studying in the Music Education Departments of nine universities in five regions of Turkey and guitar instructors working in these institutions. The data was collected from the subject-related books, articles, thesis, internet and databases through the literature review and subject-related survey forms were implemented. Analysing the obtained results in the research, IBM SPSS Statistics 25 pocket program was used. Frequency, percentage and arithmetic mean formula were applied for statistical survey results. As a consequence, in accordance with the collected data from the students and instructors surveys, the results were evaluated contrastively taking into consideration the similarities and differences, and the recommendations were asserted.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19010
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
601830.pdf3.89 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons