Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18975
Title: Çölyak hastalıklı çocuk hastalarımızın retrospektif olarak değerlendirilmesi
Other Titles: Retrospective evaluation of our pediatric patients with coeliac disease
Authors: Baştürk, Ahmet
Yılmaz, Aygen
Artan, Reha
Keywords: Çölyak hastalığı
Çocuk
İshal
HLA-DQ
Coeliac disease
Child
Diarrhea
Issue Date: 14-Oct-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Baştürk, A. vd. (2016). “Çölyak hastalıklı çocuk hastalarımızın retrospektif olarak değerlendirilmesi”. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 42(2-3), 79-82.
Abstract: Çalışmamızın amacı Çölyak hastalığı (ÇH) tanılı hastalarımızın klinik, laboratuvar ve uzun süreli izlem bulgularını araştırmaktır. ÇH tanısı ile izlenen 2-18 yaş arasındaki çocuk hastalarımızın dosyaları retrospektif olarak incelendi. Çalışmamız süresince çölyak tanılı 159 hasta çalışmaya alındı. Çalışmamızda olgularımızın en sık başvuru yakınmalarını ishal (% 78) ve karın ağrısı (% 36) oluşturuyordu. Çölyak tanılı olgularımızın 102’sinin doku grupları çalıştırılmış olup doku gruplarına göre dağılımı incelendiğinde, % 76’sında HLA-DQ2 ve HLADQ8, % 67’sinde HLA-DQ2 ve % 25’inde de HLA-DQ8 pozitifliği gözlendi. Ancak hastalarımızın % 24’ünde ne HLA-DQ2 ne de HLADQ8 doku grupları gözlendi. Anti-dTG IgA % 78 oranında, anti-dTG IgG pozitifliği % 22 oranında gözlenmiştir. Olgularımızın izleminde klinik düzelme % 93 oranında gözlenmiş olup bunun % 95’i diyete tam olarak uyanlar idi. Çalışmamızın sonuçları, çocuklarda ÇH’nin başvuru semptomlarının en sık gastrointestinal semptomlar ve büyüme geriliği olduğunu göstermiştir. Aynı zamanda tedavide en önemli basamağın diyete uyum olduğunu göstermiştir.
The aim of our study was to investigate the clinical, laboratory and long-term follow-up findings in our patients with the diagnosis of CD. The files of our pediatric patients between the ages of 2-18 years, who were followed up with CD diagnosis were retrospectively investigated. 159 patients with the diagnosis of CD were included in the study. The most common complaints at the admission were diarrhea (78%) and abdominal pain (36%). The distribution of 102 patients with the diagnosis of CD according to the tissue groups was as follows: 76% of the patients were HLA-DQ2 and HLA-DQ8 positive; 67% HLA-DQ2 and 25% HLA-DQ8 positive. However, in 24% of the patients, we observed neither HLA-DQ2 nor HLA-DQ8 tissue groups. The rate of anti-dTG IgA was 78% and the rate of positive anti-dTG IgG was 22%. During the follow-up period, in 79% of the patients, anti-dTG antibodies became negative. In 95% of these patients complied fully with the dietary recommendations. The results of our study showed that the most common symptoms at admission were gastrointestinal symptoms and growth retardation. In addition, the results also indicated that the compliance with the dietary recommendations was the most important step in the treatment.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421650
http://hdl.handle.net/11452/18975
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2016 Cilt 42 Sayı 2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
42_2_3_4.pdf282.67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons