Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/18973
Başlık: İyot refrakter metastatik diferansiye tiroid karsinomlarında sorafenib tedavisinin etkinliliği ve güvenliği: Tek merkez deneyimi
Diğer Başlıklar: The efficacy and safety of sorafenib treatment on radioiodine-reftactory metastatic differantiated thyroid carcinomas: A single center experience
Yazarlar: Cander, Soner
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Endokrinoloji Bilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Şi̇şman, Pınar
Süveran, Mustafa
Şahi̇n, Ahmet Bilgehan
Gül, Özen Öz
Ertürk, Erdinç
Ersoy, Canan
Anahtar kelimeler: Sorafenib
Tiroid kanser
Tedavi
Thyroid cancer
Treatment
Yayın Tarihi: 25-Tem-2016
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Şişman, P. vd. (2016). “İyot refrakter metastatik diferansiye tiroid karsinomlarında sorafenib tedavisinin etkinliliği ve güvenliği: Tek merkez deneyimi”. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 42(2-3), 67-72.
Özet: Diferansiye tiroid karsinomları (DTK) tiroid foliküler epitelyal hücrelerden gelişen ve tüm tiroid karsinomlarının %90’ını oluşturan kanserlerdir. Çalışmamızda iyot refrakter metastatik DTK’larda sorafenib tedavisinin etkinliği ve güvenliğinin değerlendirilmesi planlandı. Çalışmamıza merkezimizde iyot refrakter metastatik DTK nedeniyle sorafenib tedavisi alan 6 hasta dahil edildi. Sorafenib tedavisi sonrası izlemde hastalarda en sık cilt döküntüleri olmak üzere, hipertansiyon, yüksek ventrikül hızlı atriyal fibrilasyon ve özefajit gibi ilaca bağlı yan etkiler gözlendi. Cilt lezyonları tüm hastalarda tedavinin 1. ayında ve hafif şiddette gelişmiş olup, ilaç doz azaltımı sonrası semptomlar 1 ay içinde düzeldi. Bir hasta perikardiyal effüzyon gelişimi ve iki hasta akciğer metastazlarında progresyon sonrası eksitus oldu. Tedavi sonrası 3 hastada progresif hastalık, 1 hastada stabil hastalık ve 1 hastada parsiyel yanıt saptandı. Sorafenib tedavisinin etkinliği konvansiyonel kemoterapilere göre daha yüksek olmakla birlikte, gelişebilecek yan etkiler nedeniyle deneyimli merkezlerce uygulanmalı, hastalar yan etkiler konusunda bilgilendirilmelidir.
Differentiated thyroid carcinomas (DTC) are originated from thyroid follicular epithelial cells and comprises %90 of all thyroid carcinomas. The aim of this study was to assess the efficacy and safety of sorafenib treatment on iodine refractory metastatic differentiated thyroid carcinomas. Six patients who have received sorafenib treatment due to refractory metastatic DTC were included in the study. During follow-up skin rashes were the most frequent adverse effect after sorafenib treatment followed by hypertension, high ventricular rate atrial fibrillation and esophagitis. Skin lesions were mild and occurred in the first month of the treatment, after dose reduction symptoms resolved within 1 month. One patient had died of pericardial effusion and two patients had died of progressive pulmonary metastasis. Progressive disease was observed in 3 patients, stable disease in 1 patient and partial response in 1 patient after treatment.Although the efficacy of sorafenib is higher than the conventional chemotherapeutics, it should be used in experienced centers because of the possible side effects that can develope and patients should be informed about those side effects.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421648
http://hdl.handle.net/11452/18973
ISSN: 1300-414X
Koleksiyonlarda Görünür:2016 Cilt 42 Sayı 2-3

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
42_2_3_2.pdf258.08 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons