Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18972
Title: Anti-TNF-α tedavi ile remisyon sağlanmış ve tedavisi kesilmiş romatoid artrit, ankilozan spondilit ve psöriatik artrit hastalarındaki hastalık sürecinin değerlendirilmesi
Other Titles: The assestment of the course of disease in patients with rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, psoriatic arthritis in whom the remisson had been maintained by anti-TNF-α medication and then medication had been ceased
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyoistatistik Anabilim Dalı.
Kutlu, Nagehan Di̇k
Coşkun, Belkıs Nihan
Tufan, Ayşe Nur
Öksüz, Mustafa Ferhat
Ermurat, Selime
Özkaya, Güven
Pehli̇van, Yavuz
Dalkılıç, Ediz
Keywords: Romatoid artrit
Psöriyatik artrit
Ankilozan spondilit
Anti-TNF- α
Reaktivasyon
Rheumatoid arthritis
Psoriatic arthritis
Ankylosing spondylitis
Reactivation
Issue Date: 29-Jul-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kutlu, N.D. vd. (2016). “Anti-TNF-α tedavi ile remisyon sağlanmış ve tedavisi kesilmiş romatoid artrit, ankilozan spondilit ve psöriatik artrit hastalarındaki hastalık sürecinin değerlendirilmesi”. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 42(2-3), 61-65.
Abstract: TNF-α inhibitör (TNFi) tedavisi ile remisyon elde edilmiş, tedaviye ara verilmiş inflamatuar romatolojik hastalık (İRH) tanılı bireylerin seyrini ortaya koymayı amaçladık. Hastalar geriye dönük olarak incelendi. C-reaktif protein (CRP), eritrosit sedimantasyon hızı (ESR) yanı sıra hastalık aktivite ölçütleri göz önünde bulunduruldu. Çalışmamıza 64 İRH (22 Romatoid Artrit (RA), 37 Ankilozan Spondilit (AS), 5 Psöriatik Artrit (PsA)) tanılı hasta dahil edildi. TNFi kesilmesiyle toplam 58 hastada reaktivasyon gelişmişti. Reaktivasyona kadar geçen süre ortalama 6 aydı. Hastaların 28’ inde (%46) ilk 6 ay içinde reaktivasyon görülürken, 47’ sinde (%73) ilk yılda reaktivasyon görülmüştü. TNFi kullanım süreleri ile reaktivasyon arasındaki ilişki incelendiğinde RA hastalarında TNFi kullanım süresi arttıkça reaktivasyona kadar geçen sürenin azalmış olduğu görüldü (p<0,05, r:-0,501). AS ve PsA hasta grubunda anlamlı ilişki görülmedi (p=0,899, r=0,023; p=0,102, r=- 0,803). TNFi kullanım süresi reaktivasyon sürecinde etkili olabilir. TNFi tedavisinin kesilmesiyle hastaların büyük çoğunluğunda reaktivasyon gelişmektedir.
We aimed to observe the course of individuals with diagnosis of inflammatory rheumatic diseases (IRD) whose remission had been maintained with TNF-α inhibitor (TNFi) therapy, and medication had been suspended. Patients were assessed retrospectively. Patients were assessed with C-reactive protein (CRP), erythrocyte sedimentation rate (ESR) and disease activity index. Sixty four patients with IRD (22 Rheumatoid Arthritis (RA), 37 Ankylosing Spondylitis (AS), 5 Psoriatic Arthritis (PsA)) were included in our study. Reactivation had been occurred in 58 patients after the cessation of TNFi. The average period until the reactivation was 6 months. Reactivation had been observed in the first year in 47 patients (73%) whereas it occurred in 28 patients (46%) in the first 6 months. Reactivation occurred in the majority of the patients with the cessation of TNFi medication. When the correlation between the TNFi medication periods and the reactivation has been evaluated, it was seen that the time until the reactivation was reduced when the duration of TNFi usage period had been prolonged (p<0,05, r:-0,501). TNFi medication periods can be effective in the reactivation process. Reactivation occurs in most of the patients following the cessation of TNFi treatment.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421647
http://hdl.handle.net/11452/18972
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2016 Cilt 42 Sayı 2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
42_2_3_1.pdf261.65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons