Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18963
Title: Karaciğer sirozlu hastalarda n-terminal beyin natriüretik peptid seviyeleri ile hastalık göstergeleri arasındaki i̇lişki
Other Titles: The association between disease scores and n terminal brain natriuretic peptide levels in the patients with liver cirrhosis
Authors: Veyseloğlu, Latif
Pekgöz, Murat
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Gastroenteroloj Bilim Dalı.
Gürel, Selim
Keywords: Beyin NatriüretikPeptidi
Karaciğer sirozu
Child-Pugh
Brain natriuretic peptide
Liver cirrhosis
Issue Date: 7-Mar-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Veyseloğlu, L. vd. (2016). “Karaciğer sirozlu hastalarda n-terminal beyin natriüretik peptid seviyeleri ile hastalık göstergeleri arasındaki i̇lişki”. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 42(1), 9-11.
Abstract: Beyin NatriüretikPeptidi (BNP) ve pro-Beyin NatriüretikPeptidi (pro-BNP) düzeyleri konjestif kalp yetersizliğinde tanısal değere sahiptir. Bu çalışmada, karaciğer hastalıklarının şiddeti ile N terminal Beyin Natriüretik Peptidi (NT pro-BNP) seviyeleri arasındaki ilişkinin ortaya konması için, karaciğer sirozu tanılı hastalarda altta yatan karaciğer hastalığının ciddiyeti, Child-Pugh ve Model forend-stageliverdisease (MELD) skorunda artış olmasıyla birlikte NT pro-BNP düzeyinde yükselme olup olmadığının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Hasta gru-bunda Child-Pugh ve MELD skoruna göre NT pro-BNP düzeyleri değerlendirildiğinde anlamlı fark vardı (p<0,05). Pro-BNP seviyeleri açısından hasta ile kontrol grubu karşılaştırıldığında arada anlamlı farklılık saptandı (p<0,05). NT pro–BNP kalp yetmezliği olmayan kronik karaciğer hastalığı olan kişilerde karaciğer hastalığının şiddeti ile artmaktadır ve mortalitenin ön belirleyicisi olarak kullanılabilecek ucuz, noninvaziv ve çabuk sonuç alınabilecek serolojik bir belirteç olarak değerlendirilebilir.
Brain Natriuretic Peptide (BNP) and pro-Brain Natriuretic Peptide (pro-BNP) levels have diagnostic value for congestive cardiac failure. In this study, it was aimed to assess whether N terminal Brain Natriuretic Peptide (NT pro-BNP) level increases as severity of underlying liver disease, Child-Pugh and model for end-stage liver disease (MELD) scores worsen, to disclose the association between the severity of liver disease and the levels of NT pro-BNP. There was a significant difference when NT pro-BNP levels were evaluated by Child-Pugh and MELD score (p<0,05). A significant difference was found when controls and group of the patients were compared with regard to pro-BNP levels (p<0.05). NT pro-BNP increases with the severity of liver disorder in the patients with chronic liver disease who do not have cardiac failure and it can be accepted as an inexpensive, non-invasive serological marker providing rapid results which can be used as a predictor for mortality.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421410
http://hdl.handle.net/11452/18963
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2016 Cilt 42 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
42_1_2.pdf179.41 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons