Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18945
Title: Dupuytren kontraktürü: 87 olgunun retrospektif incelenmesi
Other Titles: Dupuytren’s contracture: the retrospective analysis of 87 patients
Authors: Şakı, Mehmet Can
Ersen, Burak
Tunalı, Orhan
Aksu, İsmail
Kahveci, Ramazan
Keywords: Dupuytren kontraktürü
Dupuytren's contracture
Yaş cinsiyet dağılımı
Parmak tutulumu
Agesex distribution
Finger involvement
Issue Date: 16-May-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şakı, M. C. vd. (2014). "Dupuytren kontraktürü: 87 olgunun retrospektif incelenmesi" Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 40(1),19-21.
Abstract: Dupuytren kontraktürü elin palmar bölgesi ve parmakların fleksör yüzlerinde anormal skar dokusu oluşumu ile karakterize, palmar ve dijital fasyanın benign fibroproliferatif bir hastalığıdır. Bu çalışmada Temmuz 2009- Aralık 2013 yılları arasında kliniğimizde Dupuytren kontraktürü nedeniyle opere edilen 87 hasta hastane kayıtları ve ameliyat notları taranarak retrospektif olarak incelendi. Hastaların 74’ü erkek (%85); 13’ü (%15) kadın idi. 12 hasta (%13.8) çift taraflı el tutulumu nedeniyle; 75 hasta (%86.2) tek taraflı el tutulumu nedeniyle ameliyat edildiler. Tek taraflı el tutulumu olanların 40 tanesi (%53) sol elinden; 35 tanesi (%47) sağ elinden opere edildi. Hastaların 74’ü erkek (%85); 13’ü (%15) kadın idi. (erkek/kadın oranı: 5.6/1). Hastaların en küçüğü 25 yaşında; en büyüğü 83 yaşında idi. Toplam 87 hastada opere edilen 99 elde tutulan parmakların cinsiyete göre sıklığı incelendi. Erkeklerde yaş ortalaması 58 yaş; kadınlarda 53 yaş olarak bulundu. Bu çalışmada kliniğimizde opere edilen hastalar retrospektif olarak incelenerek Bursa ilinde Dupuytren kontraktürünün prevelansına katkı yapmak amaçlandı.
Dupuytren’s contracture is a benign fibroproliferative disorder of palmar fascia of hand and digits characterized by abnormal scar tissue formation. We analyze 87 patients retrospectively who underwent surgery between July 2009 to December 2013 at our department. 74 of 87 patients were men (%85); 13 of 87 patients were women. Twelve patients had bilateral hand involvement. Seventy- five patients had one hand involvement. forty (53%) of them were operated from the left hand; 35 of them (47%) were operated by the right hand. 74 of the patients were male (85%). 13 (15%) were female. (Male / female ratio 5.6 / 1). The youngest one of patients was 25 years old and the oldest one was 83 years old. 99 hands of 87 patients were examined by gender and hand-held frequency of the fingers. Mean age was 58 in men and 53 in women. Our study aimed to contribute to the prevalence studies of Dupuytren’s disease in Bursa.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421579
http://hdl.handle.net/11452/18945
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2014 Cilt 40 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
40_1_5.pdf530 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons