Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18867
Title: Tip 1 diyabet (T1D)’li türk hastalarda glutatyon-S-transferaz (GSTT1 ve GSTM1) gen polimorfizmlerinin araştırılması
Other Titles: Investigation of glutathione-S-transferases (GSTT1 and GSTM1) gene polymorphisms in turkish patients with type 1 diabetes(T1D)
Authors: Karkucak, Mutlu
Cander, Soner
Gül, Özen Öz
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyoistatistik Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Genetik Anabilim Dalı.
Deligönül, Adem
Ocakoğlu, Gökhan
Gülten, Tuna
Görükmez, Orhan
Öksüz, Mustafa Ferhat
Yakut, Tahsin
Keywords: Polimorfizm
Tip 1 diyabet
GSTT1 geni
GSTM1 geni
Polimorphism
Type 1 diabetes
GSTT1 gene
GSTM1 gene
Issue Date: 22-Mar-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karkucak, M. vd. (2012). "Tip 1 diyabet (T1D)’li türk hastalarda glutatyon-S-transferaz (GSTT1 ve GSTM1) gen polimorfizmlerinin araştırılması". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 38(2), 75-78.
Abstract: Oksidatif stres, tip 1 diyabet (T1D) ve komplikasyonlarının gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır Oksidatif stresin zararlı etkilerine karşı savunma sistemlerinden biri de Glutatyon-S-Transferaz (GST)’dır. Çalışmamızda, GSTT1 ve GSTM1 gen polimorfizmleri ile T1D’li Türk hastalar arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık. Çalışmamıza, T1D tanısı konmuş 71 hasta ile 62 kontrol birey dahil edildi. GSTM1 ve GSTT1 gen polimorfizmini değerlendirmek için multiplex PCR yöntemi kullanıldı. İstatistiksel analizde anlamlılık düzeyi p <0.05 olarak belirlendi. GSTT1 ve GSTM1 negatif(null) genotipleri istatistiksel olarak değerlendirildiğinde, gruplar arasında anlamlı bir fark saptanmadı (p>0.05). Bu sonuçlar GSTT1 ve GSTM1 negatif(null) genotiplerinin T1D ve komplikasyonların gelişimi için katkısının olmadığını göstermektedir fakat daha geniş olgu sayılı çalışmalara ihtiyaç vardır.
Oxidative stress plays an important role in the development of type 1 diabetes(T1D) and its complications. Glutathione-S-Transferases (GST) is one of the defense systems against the harmful effects of oxidative stress. In our study, we aimed to investigate the relationship between GSTT1 and GSTM1 gene polymorphisms and Turkish patients with T1D. In our study, 71 patients were diagnosed with T1D and 62 control subjects were included. GSTM1 and GSTT1 gene polymorphisms were used to evaluate the multiplex PCR method.In statistical analysis, the level of significance was set at p<0.05. GSTT1 and GSTM1-negative (null) genotypes were evaluated statistically, no significant difference was found between the groups (p>0.05). These results show that GSTT1 and GSTM1-negative (null) genotypes may not contribute to the development of T1D and its complications but more studies with larger sample size are needed.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421067
http://hdl.handle.net/11452/18867
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2012 Cilt 38 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
38_2_4.pdf175.77 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons