Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18855
Title: Bir üniversite hastanesinde cerrahi profilaksi uygulamalarının değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of practices in a university hospital surgical prophylaxis
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
Aslan, Emel
Özvatan, Tülay Şener
Özer, Diğdem
Kazak, Esra
Yılmaz, Emel
Keywords: Antibiyotik profilaksisi
Cerrahi profilaksi
Cerrahi alan enfeksiyonu
Antibiotic prophylaxis
Surgical prophylaxis
Surgical site infection
Issue Date: 26-Dec-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aslan, E. vd. (2012). "Bir üniversite hastanesinde cerrahi profilaksi uygulamalarının değerlendirilmesi". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 38(1), 7-11.
Abstract: Antibiyotiklerin sık kullanıldığı alanlardan biri cerrahi profilaksidir. Fakat gereksiz ya da gereğinden uzun süreli antibiyotik kullanımı bu konudaki en sık karşılaşılan sorundur. Bu çalışmada; farklı klinikler tarafından yapılan operasyonlarda uygulanan profilaksilerde, Nisan 2010’da hastanemizde yayınlanan cerrahi profilaksi kılavuzu sonrası antibiyotik seçim ve kullanım süresi açısından değişme olup olmadığı değerlendirildi. Bu amaçla 01.01.2010 ile 31.12.2010 tarihleri arasında yapılan meme, koroner arter bypass (CABG), prostatektomi, TUR-P, TUR-M, kolesistektomi, herni, kolorektal cerrahi, spinal cerrahi ve ortopedik protez operasyonlarında uygulanan profilaksiler incelendi. Cerrahi profilakside kullanılan sefazolinin kılavuz öncesi (%81,3) ve sonrası (%80) en sık tercih edilen antibiyotik olduğu görüldü. Tüm antibiyotiklerin tek doz kullanımının kılavuz öncesi (%31,9), sonrasında (%29,3) anlamlı olarak değişmediği tespit edildi. Kılavuzun varlığı profilaksi süresinin 24 saatten uzun kullanılmasını etkilemediği gözlendi. Sonuç olarak, profilaksi uygulamalarında antibiyotik seçiminden çok, antibiyotik uygulama sürelerinde sorunun devam ettiği kararına varıldı.
Surgical prophylaxis is one of the areas where antibiotics are used commonly. Nonendication use or prolongation of prophylaxis are the major problems in this topic. In this study, prophylaxis applied to operations by different clinics was evaluated after implicative prophylaxis protocol in April 2010 in our hospital selection and duration of antibiotics were examined in terms of whether or not to change. For this purpose, we examined prophylaxis regimens adminstered in the breast, coronary artery bypass grafting (CABG), prostatectomy, TURP, TUR-M, cholecystectomy, hernia, colorectal surgery, spinal surgery and orthopedic prostheses applied between 01.01.2010 and 31.12. 2010. cefazolin was the most preferred antibiotic, provide to using in the surgery prophylaxis before guide (81.3%) and after (80%). There was no change in using of a single dose of all antibiotics prior guide (31.9%), after (29.3%). It was observed that the presence of the guide does not affect the duration of prophylaxis using more than 24 hours. As a result, the time of antibiotic practices continue to be a problem, more than the decision of choice of antibiotic prophylaxis in many applications.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421044
http://hdl.handle.net/11452/18855
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2012 Cilt 38 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
38_1_2.pdf199.76 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons