Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18768
Title: Türk kadınlarının tıp eğitimine başlama süreci ve istanbul darülfünunu tıp fakültesi’nden mezun olan ilk kadın hekimler
Other Titles: Medical training process of Turkish women and first female physicians graduated from ıstanbul faculty of medicine
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Deontoloji Anabilim Dalı.
Atıcı, Elif
Erer, Sezer
Keywords: Kadın hekim
Tıp eğitimi
Biyografi
Türk tıp tarihi
Medical education
Women physician
Biography
Turkish history of medicine
Issue Date: 22-Jan-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Atıcı, E. ve Erer, S. (2009). ''Türk kadınlarının tıp eğitimine başlama süreci ve istanbul darülfünunu tıp fakültesi’nden mezun olan ilk kadın hekimler''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 35(2), 107-111.
Abstract: Türkiye’de kadınların tıp eğitimi almaları, dünyada olduğu gibi uzun ve zor bir süreç içinde gerçekleşebilmiştir. Özlük haklarını aldıktan sonra, Balkan, Trablusgarp ve I. Dünya savaşları sırasında sağlık alanında kadın ile erkek arasındaki ayrımı kaldıran ihtiyacın doğmasıyla, Türk kadınları tıp fakültesinde eğitim alma hakkını kazanabildiler. Bu savaşı 1922 yılında kazanmayı başaran ilk kadın hekimler, İstanbul Darülfünunu Tıp Fakültesi’nden 1928 yılında mezun oldular. Bu çalışmada, Türk kadınlarının tıp eğitimine başlama süreçleri incelenmekte ve ilk kadın hekimlerimiz olan İffet Naim (Onur), Müfide Kâzım (Küley), Hamdiye Abdürrahim (Maral), Sabiha Süleyman (Sayın), Suat Rasim (Giz) ve Fitnat Celal (Taygun)’in biyografileri verilmektedir.
Receiving medical training for women was developed in a long and hard process in Turkey as in the whole world. After gaining personal rights, Turkish women became entitled to have medical education with the need of both men and women without sex discrimination in health care during the wars (Balkan, Turco-Italian and I World War). First women physicians, who won this war at 1922, were graduated from faculty of medicine in Turkey in 1928. In this study, the medical training process of Turkish women are mentioned and biographies of first women physicians İffet Naim (Onur), Müfide Kâzım (Küley), Hamdiye Abdürrahim (Maral), Sabiha Süleyman (Sayın), Suat Rasim (Giz) and Fitnat Celal (Taygun) are given.
Description: Bu makale, 20-24 Mayıs 2008 tarihlerinde Konya’da düzenlenen 1. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi’nde sunulan poster bildirinin geliştirilmiş şeklidir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/420848
http://hdl.handle.net/11452/18768
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2009 Cilt 35 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35_2_9.pdf325.18 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons