Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18751
Title: Erişkinlerde anestezi sonrası görülen komplikasyonların retrospektif değerlendirilmesi
Other Titles: Retrospective evaluations of post-anesthetic complications in adults
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyoistatistik Anabilim Dalı.
Yavaşcaoğlu, Belgin
Kaya, Fatma Nur
Özcan, Berin
Uzunalioğlu, Semiha
Güven, Tahir
Yazıcı, Şule
Ocakoğlu, Gökhan
Keywords: Postoperatif dönem
Anestezi
Anesthesia
Komplikasyonlar
Complications
Postoperative period
Issue Date: 25-Sep-2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yavaşcaoğlu, B. vd. (2009). ''Erişkinlerde anestezi sonrası görülen komplikasyonların retrospektif değerlendirilmesi''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 35(2), 73-78.
Abstract: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (SUAM), 1 Temmuz 2006-31 Ocak 2009 tarihleri arasında, genel anestezi ve santral rejyonal blok uygulanarak operasyona alınan 18-65 yaş arasındaki 40 822 olgunun verileri retrospektif olarak değerlendirildi. UÜ-SK Anestezi Kritik Olay Formu kayıtları esas alınarak, derlenme ünitesinde, postoperatif 12. ve 24. saatlerde görülen anestezi komplikasyonları incelenerek 1458 olguda komplikasyon kaydedildi. Genel anestezi sonrası 1344, santral rejyonal blok sonrası 114 olguda komplikasyon geliştiği saptandı. En fazla komplikasyonun Genel Cerrahi Anabilim Dalı olgularında ve genel anestezi sonrası geliştiği gözlendi. Santral rejyonal blok sonrası en fazla komplikasyonun Ortopedi Anabilim Dalı olgularında geliştiği saptandı. Ağrı, en sık karşılaşılan komplikasyondu. Komplikasyonların en sık postoperatif 12. saatte geliştiği saptandı. Santral rejyonal blok uygulananlarda hipotansiyon, ASA I-II olgularda disritmi, ASA III-IV olgularda kardiak arrest oranları anlamlı yüksek bulundu. Komplikasyonların kadınlarda daha sık görüldüğü saptandı. Sonuç olarak; postoperatif dönemde komplikasyonlarla hızlı ve etkin mücadelede anestezistler tarafından olguların tekrarlayan değerlendirilmeleri, postoperatif bakımın iyileştirilmesine katkıda bulunabilir.
In Uludag University of Medicine Faculty 40 822 cases, aged between 18-65, undergone general anesthesia and regional anesthesia between 1 July 2006- 31 October 2009 were evaluated. In 1458 cases complications were recorded. In postoperative care unit (PACU) and postoperative 12th and 24th hours according to the Uludag University Anesthesia Critic Event Document Form. After general anesthesia in 1344 cases and after regional anesthesia in 114 cases complications were recorded. Most complications were documented in General Surgery Department after general anesthesia. After regional anesthesia most complications were documented in Orthopedic Surgery Department. Pain is the most evaluated complication. And also complications mostly detected at postoperative 12th hour. Hypotension after regional anesthesia, disrithmi in ASA I-II cases and cardiac arrest in ASA III-IV were significantly higher. Complications were more frequent in females. In conclusion, against to the serious complications repeating visits at postoperative period by the anesthesiologists would be helpful to improve fast and effective postoperative care.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/420837
http://hdl.handle.net/11452/18751
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2009 Cilt 35 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35_2_3.pdf503.18 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons