Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18670
Title: Adrenokortikal karsinomlu olgularımızın retrospektif değerlendirilmesi
Other Titles: Retrospective evoluation of adrenocortical carcinoma patients
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Kanat, Özkan
Özal, Güze
Yener, Feyza
Evrensel, Türkkan
Kurt, Ender
Manavoğlu, Osman
Keywords: Adrenokortikal karsinom
Kemoterapi
Prognoz
Adrenocortical carcinoma
Chemotherapy
Prognosis
Issue Date: 6-Jun-2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kanat, Ö. vd. (2007). "Adrenokortikal karsinomlu olgularımızın retrospektif değerlendirilmesi". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 33(1), 1-3.
Abstract: Adrenokortikal karsinom (AKK) nadir ve agresif bir tümor olup prognozu kötüdür. Bu çalışmada, AKK hastalarımızın klinik özellikleri ve tedavi sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Departmanımızda, toplam sekiz AKK’lu hasta tedavi edildi. Hastaların tamamında metastaz mevcuttu. Hastalara etoposid, doksorubisin ve sisplatin (EAP) veya etoposid ve sisplatin (EP) rejimi uygulandı. Dört hastada stabil hastalık, diğer dört hastada ise progresyon olduğu gözlendi. Ortalama 7.7 aylık (3-15 ay) takipte 5 hasta progresif hastalık nedeniyle öldü. Bulgularımız AKK’un agresif doğasını yansıtmaktadır.
Adrenocortical carcinoma (ACC) is a rare and aggressive tumor with a poor prognosis. In this study, we retrospectively evaluated clinical features and treatment results of our ACC patients. A total of eight patients with ACC were treated in our department. All patients had metastatic disease. Patients received etoposide, doxorubicin and cisplatin (EAP) or etoposide and cisplatin regimen (EP). Stabile disease was observed in four patients and progressive disease in four. At a mean follow up 7.7 months (range, 3-15 months) 5 patients died from progressive disease. Our findings reflect the aggressive nature of ACC.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421519
http://hdl.handle.net/11452/18670
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2007 Cilt 33 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33_1_1.pdf167.35 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons