Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18662
Title: Erişkin hastada atipik hemolitik üremik sendrom: olgu sunumu
Other Titles: Atypical hemolytic uremic syndrome in adult patient: case report
Authors: Ayar, Yavuz
Ersoy, Alparslan
Yıldız, Abdülmecit
Taymur, Derya Köseoğlu
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Karayel, Sevinç Tuğçe
Gömleksiz, Muhammed Rıdvan
Güllülü, Mustafa
Keywords: Hemolitik üremik sendrom
Hemolytic uremic syndrome
Akut böbrek yetmezliği
Acute renal failure
Salmonella typhi
Salmonella typhi
Issue Date: 19-Feb-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ayar, Y. vd. (2014). "Erişkin hastada atipik hemolitik üremik sendrom: olgu sunumu" Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 40(3),173-176.
Abstract: Atipik hemolitik üremik sendrom (aHÜS), hayatı tehdit eden, kontrolsüz kompleman aktivasyonu ile seyreden, ilerleyici bir hastalıktır. Hastalık, normal HÜS e göre erişkin yaş grubunda daha fazla görülmektedir. Hastalığın morbiditesi ve mortalitesi yüksektir. HÜS ün gelişiminde enfeksiyöz faktörlerin ve toksinlerin büyük rolü vardır. Salmonella enfeksiyonları da nadir olarak bu sendroma yol açmaktadır. Olgumuzda erişkin yaşta Salmonella typhii enfeksiyonuna sekonder gelişen non-oligürik böbrek yetmezliği olan, atipik HÜS olgusunun, klinik ve laboratuar bulgularını sunduk.
Atypical Hemolytic Uremic Syndrome (aHUS) is a life threatening and progressive disease due to uncontrolled complement activation. The disease is more often seen in adulthood age group compared to normal HUS. Morbidity and mortality of the disease is high. In the development of HUS has toxins and infectious factors a big role. Salmonella infections are rare causes of this syndrome. In our case, we presented atypical HUS secondary to Salmonella typhi infections in adult non-oliguric renal failure patient with clinical and laboratory findings.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421345
http://hdl.handle.net/11452/18662
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2014 Cilt 40 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
40_3_10.pdf220.12 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons