Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18658
Title: Düşük-evre gliomdan yüksek evre glioma progresyon: konvansiyonel, perfüzyon mr ve mr spektroskopi bulguları
Other Titles: Progression of low-grade glioma ınto high-grade glioma: conventional, perfusion mr and mr spectroscopy findings
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Bölümü.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroşirürji Bölümü.
Hakyemez, Bahattin
Doğan, Nurullah
Bekar, Ahmet
Parlak, Müfit
Keywords: Yüksek-evre gliom
Düşük-evre gliom
Perfüzyon
Manyetik rezonans görüntüleme
High-grade glioma
Spektroskopi
Magnetic resonance imaging
Low-grade glioma
Spectroscopy
Perfusion
Issue Date: 16-Dec-2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Hakyemez, B. vd. (2005). ''Düşük-evre gliomdan yüksek evre glioma progresyon: konvansiyonel, perfüzyon mr ve mr spektroskopi bulguları''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 31(2), 139-142.
Abstract: Astrositik tümörler çoğunlukla düşük-evreden yüksek evreli lezyona dönüşme eğilimi gösterirler. Konvansiyonel manyetik rezonans (MR) bulguları ile bu iki farklı histopatolojik lezyonun ayrımı bazen güç olabilmektedir. Bu durumda tümöral vaskülariteyi dolaylı gösteren perfüzyon MR ve hücresel metabolizmayı ortaya koyan MR spektroskopi bize fonksiyonel ilave bilgiler verebilmektedir. Biz bu sunuda aynı olguda düşük-evreli astrositomdan yüksek-evreli astrositoma geçişte konvansiyonel, perfüzyon ve spektroskopi MR bulgularını literatür verileriyle birlikte gösterdik. Yüksek-evreli tümörde vasküler proliferasyona bağlı olarak rCBV oranında belirgin yükselme görüldü. MR spektroskopide kolin pikinde ileri derece artma, laktat pikinde orta derecede yükselme ve n-asetil aspartat pikinde ileri derecede azalma izlendi.
Astrocytic tumors have the propensity to change from low-grade to high-grade lesions. Though, it is sometimes difficult to differentiate the two histopathologic entities with conventional MRI (magnetic resonance imaging) findings only. In such circumstances, perfusion MRI with its ability to demonstrate tumoral vascularity indirectly and MR spectroscopy highlighting cellular metabolism can provide additional information about physiology. In this case, we reported the progression of a low-grade tumor into a high-grade lesion with the conventional and perfusion MRI and also MR spectroscopy findings in the light of the literature. In high-grade tumors, apparently high rCBV ratios were depicted as a result of vascular proliferation. Remarkable increase of the cholin peak, moderate increase of the lactate peak and apparent decrease of the n-acetyl aspartate peak were identified at MR spectroscop.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/420566
http://hdl.handle.net/11452/18658
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2005 Cilt 31 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31_2_7.pdf1.48 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons