Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18617
Title: Akut lösemili hastalarda kantitatif in situ hibridizasyon yapılarak akım sitometri ile telomer uzunluğu ölçümü ve prognozla ilişkisi
Other Titles: Measurement of telomere length in patients with acute leukaemia using quantitative in situ hybridization and flow cytometry and it’s relationship with prognosis
Authors: Demirel, Gülderen Yanıkkaya
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Hematoloji Bilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı.
Özkocaman, Vildan
Özkalemkaş, Fahir
Budak, Ferah
Ali, Rıdvan
Oral, H.Barbaros
Özçelik, Tülay
Ozan, Ülkü
Tunalı, Ahmet
Keywords: Akut lösemi
Telomer uzunluğu
Akım sitometri
Prognoz
Acute leukaemia
Telomere length
Flow cytometry
Prognosis
Issue Date: 19-Nov-2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özkocaman, V. vd. (2004). "Akut lösemili hastalarda kantitatif in situ hibridizasyon yapılarak akım sitometri ile telomer uzunluğu ölçümü ve prognozla ilişkisi". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30(3), 189-194.
Abstract: Akut lösemili hastalarda telomer uzunluğunu inceleyerek, tanıda ve remisyon peryodunda rölatif telomer uzunluklarını karşılaştırarak prognostik bir değeri olup olmadığını araştırdık. Bu çalışma 13’ü kadın 8’i erkek, ortanca yaşı 37 ve yaş aralığı 17-66 ve 15’i AML 6’sı ALL olan 21 akut lösemili hastayı içerdi. Rölatif telomer uzunluğu düzeyi flow-floresan in situ hibridizasyon (FISH) metodu ile kemik iliği kan mononükleer hücrelerinde saptandı. Tanı anında 3 hastada kısa telomer 18 hastada uzun telomer boyu gözlendi. Remisyonda ise 11 hastada kısa 10 hastada uzun telomer boyu gözlendi. Telomer uzunluğu ile laboratuvar parametreleri arasında istatistiksel anlamlı ilişki bulunamadı. Yaşam süresi ve remisyon süresi bakıldığında uzamış ve kısalmış rölatif telomer uzunluklu gruplar arasında istatistiksel anlamlı farklılık bulunmadı. Sonuç olarak bulgularımız rölatif telomer uzunluğu parametresinin analizi hakkında bizim popülasyonumuzun heterojen olduğunu düşündürdü. Bu nedenlerden dolayı akut lösemili hastalarda telomeraz aktivitesi ve telomer uzunluğunun birlikte değerlendirilmesinin kritik önemi vardır.
We examined and compared the telomere length at the initial diagnosis and during the remission periods in patients with acute leukaemia and evaluated whether it has a prognostic value or not. This study included 21 patients (13 being female and 8 being male) with acute leukaemia. Their median age was 37 years (range 17-66) and 15 patients had AML and 6 patients had ALL. Relative telomere length (RTL) level was determined in bone marrow blood mononuclear cells by flow-FISH method. At the initial diagnosis short telomere length was observed in 3 patients, long telomere length in 18 patients. During the remission period short telomere length was observed in 11 patients, long telomere length in 10 patients. No statistically significant relation could be found between telomere length and laboratory parameters. When survival and remission times were concerned, no statistically significant difference was observed between the groups of lengthened and shortened relative telomere length. In conclusion, our findings on the analysis of relative telomer length parameters suggest that our population is heterogeneous. For this reason it is critical to evaluate both telomerase activity and telomer length in acute leukaemia patients.
Description: Çalışma, 29. Ulusal Hematoloji Kongresinde 25-28 Ekim 2002 tarihinde Kemer-Antalya’da sözlü poster olarak sunulmuştur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/420421
http://hdl.handle.net/11452/18617
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2004 Cilt 30 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30_3_8.pdf134.88 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons