Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1858
Title: Memory strategies in second language vocabulary learning
Other Titles: İkinci dilde kelime öğreniminde bellek stratejileri
Authors: Öztürk, Meral
Baykul, Burcu
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Dil öğrenme stratejileri
Kelime öğrenme stratejileri
Bellek stratejileri
Strateji eğitimi
Language learning strategies
Vocabulary learning strategies
Memory strategies
Strategy training
Issue Date: 13-Oct-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Baykul, B. (2010). Memory strategies in second language vocabulary learning. Yayınlanmamış yüksel lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: This study investigated the effects of memory strategy instruction on Turkish EFL learners’ strategy use. It also sought to find out whether memory strategy training made a difference to the learners’ vocabulary learning levels both immediately and after one week. This research was carried out with the participation of 48 students in two classes at a state Vocational and Technical High School for Girls in Turkey. Technical class which consisted of 19 students was chosen as the experimental group and Vocational class which consisted of 29 students was chosen as the control group. Data were collected during the first term of the 2008-2009 academic year in a six week period. Before the strategy training, both groups were given a pre-test to determine the previous knowledge of the target words and the known words were deleted from the list. The experimental group was given three-week strategy training by their teacher who was at the same time the researcher. After the trainings, a strategy checklist and receptive and productive vocabulary tests were applied to both groups. The analyses of the quantitative data revealed that three-week strategy training failed to make statistically significant changes between the experimental and control group students’ strategy use. However, the experimental group showed a better performance in vocabulary tests than the control group, so it can be said that training in vocabulary learning strategies makes a significantly positive difference in students’ vocabulary achievement.
Bu çalışma bellek stratejileri eğitiminin İngilizce' yi yabancı dil olarak öğrenen Türk öğrencilerinin strateji kullanımlarına olan etkisini incelemiştir. Bu çalışma ayrıca bellek stratejileri eğitiminin öğrencilerin kelime öğrenme düzeylerinde eğitimden hemen sonra ve bir hafta sonra fark yaratıp yaratmadığını araştırmıştır.Bu araştırma Türkiye'de devlete bağlı bir kız meslek ve teknik lisede öğrenim gören 48 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 19 öğrenciden oluşan teknik sınıf deney grubu ve 29 öğrenciden oluşan meslek sınıfı kontrol grubu olarak seçilmiştir. Veriler 2008-2009 öğretim yılının 1. yarıyılında 6 haftalık bir sürede toplanmıştır. Strateji eğitiminden önce, her iki gruba da hedef kelimeleri tanıyıp tanımadıklarını belirlemek amacıyla bir ön-test verilmiştir ve bilinen kelimeler listeden çıkarılmıştır. Deney grubuna 3 haftalık strateji eğitimi aynı zamanda araştırmacı olan öğretmenleri tarafından verilmiştir.Nicel veri analizi 3 haftalık strateji eğitiminin deney ve kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yaratmada başarısız olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, deney grubu kelime testlerinde kontrol grubundan daha iyi bir performans göstermiştir. Bu yüzden, kelime öğrenme stratejileri eğitiminin öğrencilerin kelime öğrenme düzeylerine olumlu katkılarının olduğu değerlendirilmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1858
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
271219.pdf10.55 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons