Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18577
Title: Trombositlerin epinefrine yanıtlarının optik agregometre ve PFA–100 ile incelenmesi
Other Titles: The investigation of platelets’ response to epinephrine using optical aggregometer and PFA–100
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fizyoloji Anabilim Dalı.
Sağdilek, Engin
Büyükcoşkun, Naciye İşbil
Özlük, Kasım
Keywords: Trombosit
PFA–100
Epinefrin
Optik agregometre
Platelet
Epinephrine
Optic aggregometer
Issue Date: 30-May-2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sağdilek, E. vd. (2006). "Trombositlerin epinefrine yanıtlarının optik agregometre ve PFA–100 ile incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 32(1), 15-20.
Abstract: Çalışmamızda trombositlerin epinefrine yanıtlarının optik agregometre ve PFA–100 sistemi ile incelenmesi amaçlandı.20–76 yaş arası, sağlıklı ve gönüllü 68 kişiden alınan kan örnekleri PFA–100 sisteminde kollajen/epinefrin ve kollajen/ADP kartuşu ile kapanma zamanı ölçülerek trombosit yanıtları değerlendirildi. Agregasyon testleri için elde edilen trombositten zengin plazma (450µl) üzerine 10 µM ADP, 10 µg/ml kollajen veya 300 µM epinefrin 50 µl ilave edilerek agregasyon süreci 10 dk takip edildi. Optik agregometrede epinefrine karşı gösterdikleri maksimum agregasyon cevaplarına göre cevapsız, yarıcevaplı ve normal olarak üç gruba ayrılan örnekler %14,7 cevap sız, %16,2 yarıcevaplı bulundu. Epinefrine azalan cevap; epinefrinle lag zamanının uzaması, ADP ile maksimum agregasyonunun azalma sı ve maksimum agregasyona ulaşma süresinin kısalmasıyla ve kollajenle lag zamanının uzamasıyla birlikteydi. Epinefrine cevapsız ve yarıcevaplı grupta PFA–100 sistemi kollajen/epinefrin kartuşu kapanma zamanının uzadığı gözlendi. Bulgularımız, optik agregometre ile elde edilen sonuçlara göre trombositlerin epinefrine yanıtlarının farklı olduğunu ve bu değerlendirmenin daha yeni bir yöntem olan PFA 100 sistemi ile de yapılabileceğini göstermektedir.
In this study we aimed to examine the response of platelets to epinephrine using optic aggregometer and PFA-100. Blood samples of 68 healthy and volunteered subjects, aged between 20-76, were evaluated for the epinephrine responses of platelets by using colla gen/epinephrine and collagen/ADP cartridges in PFA-100 system for closure time values. The process of aggregation was observed for 10 minutes by adding 10µM ADP, 10 µg/ml collagen or 300 µM epinephrine on platelet rich plasma (450 µl) prepared for aggregation tests. The samples were classified into three groups as nonresponder, semiresponder and normal according to their maximal responses to epi nephrine: 14,7 % nonresponder, 16,2 % semiresponder were observed. A decreased response to epinephrine was associated with increased epinephrine lag duration, decreased maximum aggregation of ADP and increased collagen lag duration. The PFA-100 system colla gen/epinephrine cartridge closure time values were observed to be increased in the groups with nonresponder and semiresponder. Our results acquired with optic aggregometer demonstrate that the responses of platelets to epinephrine is various, and the relatively new method of PFA-100 can also be used to evaluate this response.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/420579
http://hdl.handle.net/11452/18577
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2006 Cilt 32 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32_1_3.pdf274.12 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons