Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18536
Title: Dermal sinus traktusu ile ilişkili enfekte serebellar dermoid kist: olgu sunumu
Other Titles: Infected cerebellar dermoid cyst connected with dermal sinus tract: case report
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroşirürji Anabilim Dalı.
Yılmazlar, Selçuk
Taşkapılıoğlu, Özgür
Kocaeli, Hasan
Doğan, Şeref
Aksoy, Kaya
Keywords: Tekrarlayan menenjit
Abse
Dermoid kist
Serebellum
Dermal kist traktusu
Recurrent meningitis
Dermoid cyst
Abscess
Dermal cyst tract
Cerebellum
Issue Date: 4-Feb-2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmazlar, S. vd. (2003). ''Dermal sinus traktusu ile ilişkili enfekte serebellar dermoid kist: olgu sunumu''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 29(1), 33-35.
Abstract: Giriş: Dermal sinus traktusları deri ve derin dokular arasındaki anormal bağlantılardır. Konjenital kranial dermal sinuslar yüzeysel dermal tabaka ile derin kranial yapılar arasında uzanan çok katlı yassı epitel ile döşeli orta hat traktuslarıdır. Traktus seyri boyunca herhangi bir yerde dermoidleri veya daha az olarak epidermoidleri oluşturacak şekilde genişleyebilir veya bu kistik yapılar ile sonlanabilir. Kranium içinde çoğunluğu oksipital bölgede lokalizedir. Dermal sinus traktusuna bağlı serebellar abse nadir bir olaydır. Benign konjenital lezyonlar olmalarına rağmen, özellikle bakteriyel veya aseptik menenjitler ve serebellar abseler gibi yüksek sıklıkta komplikasyonları vardır. Klinik sunum: Tekrarlayan menenjitler ile kendini gösteren, enfekte dermoid kist ve serebellar abse ile birlikte olan, oksipital dermal sinus traktusuna sahip altı yaşında hasta sunulmuştur. Dermal sinus traktusu serebelluma doğru takip edilerek, enfekte dermoid kist ve abse kesesi tamamı ile çıkartıldı. Sonuç: Dermal sinus traktusları tekrarlayan menenjitler, abse gelişimi ve kafaiçi basınç artışı ve hidrosefali gibi non-spesifik klinik tablolara sahiptir. Manyetik rezonans görüntülemeye ilave olarak kemik pencere bilgisayarlı tomografi incelemesinde kemik defektinin saptanması patoloji için tanı koydurucudur. Manyetik rezonans görüntüleme ile yumuşak doku ve traktusun kendisi gösterilebilir, birlikte olan dermoid kist görüntülenebilir. BT incelemesi (kemik pencerede) kemiği kateden traktusu gösterebilir. Manyetik rezonans görüntülemeden ve BT çalışmalarından elde edilen en önemli bilgi dermal sinus traktusunun, bilhassa intrakranial uzanımı veya bir intrakranial kist ile sonlanmasının olup olmadığını ortaya koymaktır. Cerrahi olarak intrakranial-ekstrakranial kısımları ve sinus traktusunu tamamı ile çıkarmak rekürrensin önlenmesinde önemlidir.
Objective: Dermal sinus tracts are abnormal communications between the skin and deeper tissues. Congenital cranial dermal sinuses are midline tracts lined by stratified squamous epithelium that extend between the superficial dermal layer and deeper cranial structures. The tract may expand anywhere along its length to form dermoids or less commonly epidermoid cysts. In the cranial vault, the majority are located in the occipital region. Cerebellar abscess induced by a dermal sinus tract is a rare event. Although they are benign lesions, there is a high incidence of complications, especially infections such as bacterial or aseptic meningitis and cerebellar abscess. Clinical presentation: A six year-old patient of an occipital dermal sinus tract associated with infected dermoid cyst and a cerebellar abscess manifested with recurrent meningitis is presented. The dermal sinus tract was followed through the cerebellum and the infected dermoid cyst and abscess formation were removed completely. Conclusion: Dermal sinus tracts have a nonspecific clinical presentation such as recurrent meningitis, abscess formation, increased intracranial pressure and hydrocephalus. In addition to magnetic resonance imaging, the bony defect on bone-window computed tomography is diagnostic for the pathology. Magnetic resonance imaging may show soft tissue and tract itself as well as the associated dermoid cyst. CT scans (in bone windows) can demonstrate the tract traversing the bony skeleton. The most important information obtained from magnetic resonance imaging and CT studies is to access the extension of dermal sinus and particularly to determine whether or not the intracranial extension of the sinus or an intracranial cyst is present. The total surgical removal of the intracranial, extracranial components and cyst tract is important for prevention of recurrences.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/420340
http://hdl.handle.net/11452/18536
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2003 Cilt 29 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29_1_9.pdf273.47 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons