Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18532
Title: Mesane tümörlü hastalarda radikal sistektomi öncesi klinik evrelemenin değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of clinical staging before radical cystectomy in patients with bladder carcinoma
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
Yavaşçaoğlu, İsmet
Vuruşkan, Hakan
Kekilli, Onur
Oktay, Bülent
Keywords: Mesane tümörü
Evreleme
Bilgisayarlı tomografi
Transüretral rezeksiyon
Staging
Bladder carcinoma
Transurethral resection
Computed tomography
Issue Date: 22-Apr-2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yavaşçaoğlu, İ. vd. (2003). ''Mesane tümörlü hastalarda radikal sistektomi öncesi klinik evrelemenin değerlendirilmesi''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 29(1), 29-31.
Abstract: Sistektomi uyguladığımız mesane tümörlü hastalarda preoperatif klinik evreleme yöntemlerinin doğruluğunu değerlendirdik. Öncelikle bilgisayarlı tomografi (BT) ve mesanedeki tümörün transüretral rezeksiyonu (TUR-MT) ile evrelenen mesane tümörlü 80 hastanın, radikal sistektomi sonrası elde edilen son patolojik evreleri karşılaştırıldı. Evreleme 1997 TNM sınıflamasına göre yapıldı. TUR-MT uygulananlarda patolojik evreleme, 9’unda Ta; 36’sında T1; 28’inde T2; 7’sinde T3, BT ile değerlendirildiğinde, 2’sinde Ta; 3’ünde T1; 14’ünde T2; 46’sında T3; 15’inde T4 olarak belirlendi. Radikal sistektomi sonrasında yapılan patolojik evrelemeye göre TUR-MT ve BT ile doğru evreleme sırasıyla hastaların %56 ve %66’sında sağlandı. TUR-MT sonuçlarıyla %38.4 düşük evreleme ve %5.6 ileri evreleme, BT ile değerlendirmede %3.4 düşük evreleme ve % 30.6 ileri evreleme gerçekleşti. TUR-MT için yüzeyel tümörlerde duyarlılık artarken özgüllüğün azaldığı, BT ile değerlendirmede ise özellikle T3 tümörlerde duyarlığın arttığı izlendi. TUR-MT ile değerlendirirken mesane tümörlü hastaların anlamlı bir kısmında düşük evreleme gerçekleşmektedir. Mesane duvarındaki küçük çaplı bir tümörün tanınamaması veya TUR sonrası ödemle tümör ayrımının yapılamaması BT ile değerlendirmenin ileri evrelemeye yol açan bir kısıtlamasıdır.
We assessed the accuracy of preoperative clinical staging methods in patients with bladder carcinoma who underwent cystectomy. Eighty patients with bladder carcinoma staged using computerized tomography (CT) and transurethral resection of the bladder tumor (TUR-BT) were compared with the final pathological stage determined after radical cystectomy. Staging was performed according to the 1997 TNM classification. Pathologic stage was Ta, 9; T1, 36; T2, 28; T3, 7 in TUR-BT specimens, Ta, 2; T1, 3; T2, 14; T3, 46; T4, 15 in CT evaluation. Accurate staging was obtained by TUR-BT and CT in 56% and 66% of the patients, respectively, when compared with pathological staging after radical cystectomy. The rate of under staging and over staging was 38.4% and 5.6%, respectively for TUR-BT specimens and 3.4% and 30.6%, respectively for CT evaluation. For superficial tumors the sensitivity of staging was high but the specificity of staging was low with TUR-BT. The sensitivity of staging increased for T3 tumors when evaluating with CT. During evaluation by TUR-BT under staging occurs in significant number of patients with bladder carcinoma. A limitation of CT evaluation that causes over staging is its inability to recognize minimal tumour growth in the muscle layer of the bladder wall or to differentiate between post-transurethral oedema and tumour.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/420337
http://hdl.handle.net/11452/18532
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2003 Cilt 29 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29_1_7.pdf173.29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons