Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18529
Title: Karotis aterosklerozu gelişmesinde etkili risk faktörleri
Other Titles: Effective risk factors in development of carotid atherosclerosis
Authors: Ertan, Nurcan Sönmez
Karşıdağ, Sibel
Duran, Cihan
Özer, Feriha
Arpacı, Baki
Keywords: Karotis
Ateroskleroz
Risk faktörleri
Carotis
Atherosclerosis
Risk factors
Issue Date: 15-Apr-2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ertan, N. S. vd. (2003). ''Karotis aterosklerozu gelişmesinde etkili risk faktörleri''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 29(1), 19-24.
Abstract: İskemik inme gelişiminde karotis stenozu önemli bir etyolojik faktördür. Bu çalışmada akut iskemik inme tanısı ile yatırılan 90 hastada karotis aterosklerozunun gelişiminde etkin risk faktörleri araştırılmıştır. Doppler ultrasonografide saptanan stenoz derecesine göre hastalar hafif stenoz grubu (stenoz derecesi< % 30), orta dereceli stenoz grubu (%30-69 arası), ağır stenoz grubu (> %70) olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Tek yönlü analizde, ağır stenoz grubunda yaş ortalamasının ve sigara kullanım oranının belirgin yüksek olduğu dikkat çekmiştir (sırasıyla p=0.02, p=0.001). Bu grubda, iskemik kalp hastalığı ve periferik arter hastalığı yüksek oranda saptanmıştır (sırasıyla p=0.05, p=0.02). Logistik regresyon analizinde ise sigara kullanımı ve iskemik kalp hastalığı ağır karotis stenozu gelişiminde bağımsız risk faktörü olarak belirlenmiştir. Karotis plaklarının ultrasonografik karakterleri araştırıldığı zaman, soft, heterojen plakların, ağır stenoz grubunda diğer grublara oranla daha fazla olduğu gözlenmiştir. Sonuç olarak sigara ve iskemik kalp hastalığı, karotis aterosklerozunun gelişmesinde bağımsız risk faktörü olarak görülmektedir.
Severe carotid stenosis has an importance in ischemic stroke development. In this study, effective risk factors in development of carotid atherosclerosis in acute stroke population are investigated. Patients were divided into three groups according to the degree of carotid stenosis: slight stenosis (<%30), medium stenosis (%30-69), severe stenosis (>%70). In univariate analysis, aging and smoking were found out as significant risk factors in carotid atherosclerosis development (respectively p=0.02, p=0.001). Ischemic heart disease and peripheral vascular disease were determined to have significant association with severe carotid stenosis (respectively p=0.05, p=0.02). When logistic regression analysis was used, smoking and ischemic heart disease were found to be significant independent determinants of severe carotid stenosis. When carotid plaque ultrasonic characterisation were investigated, soft, heterogenous plaques in severe stenosis group were found more than other groups. As a result, smoking and ischemic heart disease were seen to be important, independent risk factors in development of severe carotid atherosclerosis.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/420333
http://hdl.handle.net/11452/18529
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2003 Cilt 29 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29_1_5.pdf216.04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons