Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/18528
Başlık: Erektil disfonksiyonlu hastalarda sildenafil sitratın klinik etkinliği ve güvenilirliği
Diğer Başlıklar: Efficacy and safety of sildenafil citrate in patients with erectile dysfunction
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
Yavaşçaoğlu, İsmet
Vuruşkan, Hakan
Oktay, Bülent
Anahtar kelimeler: Erektil disfonksiyon
Sildenafil sitrat
Güvenilirlik
Etkinlik
Sildenafil citrate
Erectile dysfunction
Safety
Efficacy
Yayın Tarihi: 15-Nis-2003
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Yavaşçaoğlu, İ. vd. (2003). ''Erektil disfonksiyonlu hastalarda sildenafil sitratın klinik etkinliği ve güvenilirliği''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 29(1), 15-18.
Özet: Bu çalışmanın amacı, erektil disfonksiyon yakınması olan hastalarda sildenafil sitratın etkinliğinin ve güvenilirliğinin belirlenmesidir. Ağustos 1999 ve Temmuz 2002 tarihleri arasında erektil disfonksiyon yakınması olan 101 hastaya oral sildenafil sitrat verildi. Hastaların ortalama yaşı 52 ± 3.7 (35-74 yaş arası) ve erektil disfonksiyon yakınmasının ortaya çıkış süresi ortalama 28 ± 16 ay olarak belirlendi. Erektil disfonksiyonun şiddeti ve tedaviye alınan klinik yanıt uluslararası erektil fonksiyon endeksi ve global etkinlik sorgulaması ile subjektif olarak değerlendirildi. Hastalar 3 ay süre ile takip edildi. Hastaların %79.2’sinde uluslararası erektil fonksiyon endeksi ve global etkinlik sorgulaması ile değerlendirilen tatminkar ereksiyonlar meydana geldi. 19 hastada (%18.8), başağrısı, ateş basması, nasal konjesyon ve görme bulanıklığı gibi yan etkiler gelişti. Eşlik eden kronik hastalıklarına göre olgular ED şiddetine bakılmaksızın ilaca verdikleri olumlu yanıta göre değerlendirildiğinde en iyi yanıt (%83.3) iskemik kalp hastalığı olan grupta alındı. Oral sildenafil sitratın erektil disfonksiyonu olan hastalarda etkili ve güvenilir bir ilaç olduğu görülmektedir.
The objective of this study was to assess the efficacy and safety of sildenafil citrate in patients with erectile dysfunction. From August 1999 to July 2002, 101 patients were given sildenafil citrate for erectile dysfunction. The mean age and duration of erectile dysfunction were 52 ± 3.7 years; age range 35-74 years and 28 ± 16 months, respectively. The severity of erectile dysfunction and clinical outcome were assessed subjectively by international index of erectile function and global efficacy questions. The patients followed-up for 3 months. Satisfactory erections assessed by global efficacy questions and international index of erectile function occurred in 79.2% of patients. Side effects in the form of headache, flushing, nasal congestion and blurred vision were recorded in 19 patients (18.8%). With respect to comorbid profiles, regardless of severity of erectile dysfunction, an efficacy of 83.3% was recorded in ischemic heart disease patients. Oral sildenafil citrate has been shown to be an effective and safe drug in men with erectile dysfunction.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/420332
http://hdl.handle.net/11452/18528
ISSN: 1300-414X
Koleksiyonlarda Görünür:2003 Cilt 29 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
29_1_4.pdf206.76 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons