Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/18477
Başlık: İdiyopatik sol ventriküler taşikardi’li bir olgunun radyofrekans kateter ablasyonu ile tedavisi
Diğer Başlıklar: Radiofrequency catheter ablation of a patient with idiopathic left ventricular tachycardia
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.
Gemici, Kani
Çiçek, Davran
Tekiner, Fatih
Cordan, Jale
Anahtar kelimeler: İdiyopatik ventriküler taşikardi
Radyofrekans kateter ablasyonu
Idiopathic ventricular tachycardia
Radiofrequency catheter ablation
Yayın Tarihi: 11-May-2004
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Gemici, K. vd. (2004). "İdiyopatik sol ventriküler taşikardi’li bir olgunun radyofrekans kateter ablasyonu ile tedavisi". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30(2), 123-126.
Özet: Ventriküler taşikardi’li (VT) hastaları değerlendirmek sıklıkla zordur. Sürekli monomorfik ventriküler taşikardi, sıklıkla geçirilmiş miyokard infarktüsü ve kardiyomiyopati gibi yapısal kalp hastalıkları ile ilişkilidir. Bununla birlikte bazı VT’li hastalarda, organik kalp hastalığı bulunamamıştır. İlaç tedavisi genellikle yetersizdir. İdiyopatik VT elektrokardiyografi (EKG), ekokardiyografi (EKO) ve koroner anjiyografi (KAG) yapılarak yapısal kalp hastalığı olmadığı gösterilmiş hastalarda oluşan VT atakları olarak tanımlanır. Hemodinamik olarak genellikle stabil olması, fokal orijinli olması, etrafında skar dokusu olmaması ile VT’yi radyofrekans ablasyona oldukça duyarlı kılar. Radyofrekans kateter ablasyonu seçilmiş hastalarda atakları bitirebilir ve kür sağlayabilir, antiaritmik ajanların uzun süreli kullanımı ile oluşabilecek yan etkilerden hastayı kurtarır. Bizde burada idiyopatik sol VT’li bir olgumuzun radyofrekans kateter ablasyonu ile küratif tedavisini sunduk.
Management of patients with ventricular tachycardia (VT) is often difficult. Sustained monomorphic VT is most often associated with structural heart disease such as healed myocardial infarction and cardiomyopathy. However no apparent structural abnormality is identified in some patients with VT. Medical treatment is often ineffective. Idiopathic ventricular tachycardia is defined as VT arising in a patient with no evidence of structural heart disease by using electrocardiography, echocardiography and coronary angiography. Because of its usual hemodynamic stability, its focal origin and the lack of surrounding scar idiopathic VT has been highly amenable to radiofrequency catheter ablation. In selected patients radiofrequency catheter ablation can terminate the episodes, provides clinical improvement and protect patient from the side effects of anti-arythmic agents. Here we present the absolute treatment of a patient with idiopathic VT by radiofrequency catheter ablation.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421506
http://hdl.handle.net/11452/18477
ISSN: 1300-414X
Koleksiyonlarda Görünür:2004 Cilt 30 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
30_2_10.pdf51.51 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons