Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18456
Title: Acil servise epigastrik ağrı yakınmasıyla başvuran hastalarda helicobacter pylori sıklığı ve tanıda kalitatif serum Ig G testinin yeri
Other Titles: Incidence of helicobacter pylori in patients with epigastric pain admitted to the emergency department and the value of serum IgG test as a diagnostic tool
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Gastroenteroloji Bilim Dalı.
Bulut, Mehtap
Armağan, Erol
Kıyıcı, Murat
Balcı, Veysel
Atar, Nurşen
Gürel, Selim
Keywords: Epigastrik ağrı
H. pylori
Hızlı serolojik test
Epigastric pain
Rapid serologic test
Issue Date: 25-Feb-2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bulut, M. vd. (2004). "Acil servise epigastrik ağrı yakınmasıyla başvuran hastalarda helicobacter pylori sıklığı ve tanıda kalitatif serum Ig G testinin yeri". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30(1), 7-10.
Abstract: Çalışmamızın amacı acil servise epigastrik ağrı ile başvuran hastalarda H. pylori sıklığını saptamada Rapid H. pylori cassette testi ile üreaz testinin sensitivite ve spesifisitesini karşılaştırmaktır. Bu çalışma, ocak 2000 ile şubat 2001 tarihleri arasında prospektif olarak yapıldı. Hastalardan alınan 2-3 cc kanın santrifüj edilmesiyle hazırlanan serum, Rapid H. pylori cassette testi için kullanıldı. Sonra hastalara endoskopi yapıldı ve ayrıca H. Pylori üreaz testine bakıldı. Toplam olgu sayısı 47 olup (21 erkek, 26 kadın) yaş ortalaması 38.5 (16-71) yıl idi. Endoskopi ile 19 hastaya gastrit, 10 hastaya peptik ülser tanısı kondu H. pyloriyi saptamada üreaz testi ile Rapid H. pylori testi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Üreaz testi ile karşılaştırıldığında Rapid H. pylori testinin spesifisite, sensitivitesi sırasıyla %81.4 ve %95 olarak saptandı. Non-invazif bir yöntem olan ve kolaylıkla uygulanabilen serum Rapid H. pylori cassette testinin spesifisite ve sensitivitesi invazif H. pylori üreaz testi ile karşılaştırıldığında kabul edilebilir sonuçlar ortaya koymuştur. Bu nedenle endoskopi yapma imkanı olmadığı durumlarda bu testin kullanılması önerilebilir.
The aim of this study was to compare the sensitivity of the Rapid H.pylori Cassette and the urease test in determining the incidence of H.pylori in patients with epigastric pain admitted to the emergency department (ED). The study was prospectively conducted in our ED from January 2000 to February 2001. Serum, obtained by centrifuging 2-3 cc blood drawn from the patients, was used in Rapid H.pylori Cassette test. Then endoscopy, including urease test, was performed in all patients. Forty –seven patients (21 males, 26 females) were enrolled. They had a mean age of 38.5 (16-71) years. Endoscopy revealed 19 gastritis, 10 peptic ulcer disease. No statistically significant difference was found between urease test and Rapid H.pylori test in detection of H.pylori. When compared with the urease test, specificity and sensitivity of the Rapid H.pylori test were found 81.4 % and 95% respectively. Rapid H.pylori Cassette test is a non-invasive and easily applied test and it has been demonstrated that sensitivity and specificity values comparable with invasive H. pylori urease test. Use of Rapid H.pylori Cassette test can be recommended when endoscopy is deemed inappropriate.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/420380
http://hdl.handle.net/11452/18456
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2004 Cilt 30 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30_1_2.pdf198.7 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons