Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18451
Title: Yeşil pazarlama uygulamasının tüketiciler açısından algılanmasının nöropazarlama tekniği ile araştırılması
Other Titles: A research on green marketing application in terms of consumer perception with neuromarketing technique
Authors: Tayfun, Nihan Özgüven
Öçlü, Burak
Keywords: Yeşil pazarlama
Pazarlama
Nöropazarlama
Green marketing
Neuromarketing
Marketing
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tayfun, N. Ö. ve Öçlü, B. (2015). "Yeşil pazarlama uygulamasının tüketiciler açısından algılanmasının nöropazarlama tekniği ile araştırılması". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 34(2), 95-113.
Abstract: Dünya kaynaklarının giderek tükenmeye yaklaşması, tüketicileri ihtiyaçlarını karşılarken, kaynakların gelecek nesillere kalmasına da dikkat etmelerine neden olmaktadır. Çevre sorunlarının giderek artması, hükümetlerin, işletmelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve tüketicilerin çevre konusunda daha duyarlı olmaya yöneltmiştir. Yasal düzenlemeler ve tüketicilerin baskıları işletmeleri çevreyi dikkate almaya ve çevreye zarar vermeyecek faaliyetlerde bulunmaya itmiştir. Bunun üzerine yeşil pazarlama faaliyetleri doğmuştur. İşletmeler pazarlama karması unsurlarının (ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma) her birinde çevreci bir bakış açısını benimsemeye başlamışlardır. Yeşil pazarlama uygulamaları günümüzde yapılmakta olsa da gerçekten tüketicinin bu faaliyetlere karşı ilgisini ve dikkatini belirlemek güçtür. Son yıllarda pazarlama konusunda yapılan araştırmalarda yeni teknikler kullanılmaya başlanmıştır. Katılımcılardan daha doğru bilgiler elde edebilmek için çeşitli teknolojik cihazlar kullanılmaktadır. Böylece tüketicinin gerçek hisleri ve duyguları belirlenebilmektedir. Bu duygular fizyolojik ölçümlerle ortaya çıkarılmaktadır. Nöropazarlama tekniğiyle gerçekleştirilen araştırmalar doğruya yakın, daha güvenilir sonuçlar vermektedir. Bu çalışmada, öncelikle yeşil pazarlama ve nöropazarlama kavramlarından bahsedilmiş olup, daha sonra yeşil pazarlama uygulaması gerçekleştiren elektronik sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın reklam filminde tüketicinin yeşil pazarlama ile ilgili bilgiye odaklanıp odaklanılmadığı ortaya konulmuştur. Böylece yeşil pazarlama uygulamalarından reklam filminde bahsetmenin tüketicinin dikkatini çekmedeki rolü belirlenmeye çalışılmıştır.
Depletion of the earth's resources causes customers take attention to sources which is needed by future generations when they meeting the needs. Governments, companies, non-governmental organizations (NGOs) and customers become more aware to environment according to environmental problems. Regulations and customer pressure cause companies take care about environment and do clean activities. All of effects which is mentioned before occur green marketing activities. Companies begin to have environmental viewpoint in marketing mix elements (product, price, place, promotion). It is hard to define customers interest and attention to green marketing application however it is applied today. So true feelings and emotions of customers can be determined. Nowadays, new techniques are started to use in researches about marketing. Various technological devices are used to increase accuracy of data which is getting from participants. These emotions are elicited by physiological measurements. Researches which is done by neuromarketing techniques give more reliable results. In this study, primarily, is given definitions about green marketing and neuromarketing. Secondly, there is a investigation about focusing green marketing terms on a commercial of a electronic sector firm. So this study tries to identify role of green marketing applications to get customers attention in a commercial.
URI: http://www.uludag.edu.tr/dosyalar/iibfdergi/genel-dokuman/2015_2/ASL05.pdf
http://hdl.handle.net/11452/18451
ISSN: 1301-3386
Appears in Collections:2015 Cilt 34 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
34_2_5.pdf333.53 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons