Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18450
Title: Yargı kararları çerçevesinde vergilendirmede hukuki güvenlik ilkesi
Other Titles: Legal security principle on taxation within the terms of the decisions of judgment
Authors: Eroğlu, Onur
Mecit, Kemal
Keywords: Hukuk devleti
Belirlilik
Hukukî güvenlik
Vergi kanunlarının geçmişe yürümemesi
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Eroğlu, O. ve Mecit, K. (2015). "Yargı kararları çerçevesinde vergilendirmede hukuki güvenlik ilkesi". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 34(2), 55-93.
Abstract: Hukuk devleti, tüm faaliyetleri “hukukla sınırlanmış devlet” anlamına gelmektedir. Böyle bir devlette hukuk, devletin temelini, meşruluk kaynağını ve faaliyetlerinin sınırını oluşturmaktadır. Hukuk devletinde keyfilik kavramına yer yoktur. Hukuk devleti anlayışı, hukukun üstünlüğü ilkesinin somutlaştığı bir devlet anlayışıdır. Hukuk devleti açısından, hukukî güvenlik vergilendirmenin başlıca ilkesi olup vergilendirmede kanunîlik, belirlilik, vergi kanunlarının geçmişe yürümezliği ve kıyas yasağı ilkeleri ile sıkı bir ilişki içindedir. Vergi normlarının diğer hukuk kuralları gibi küresel gelişmelere bağlı olarak değişmesi kaçınılmazdır. Ancak değişen bu kuralların tamamlanmış veya sonuçlanmış durumları etkilememesi hukukî güvenlik ilkesinin gereğidir. Çalışmada bahsi geçen vergilendirme ilkeleri yargı kararlarında ki anlayış doğrultusunda tartışılmaktadır.
State under the rule of law means that all activities are limited by law. Law constitutes the foundation of the state, the source of its legitimacy and extent of its activities in such a this state. There is no arbitrariness in the concept of the rule of law. Understanding of the rule of law is an understanding of state that is concretized of the principle of the rule of law. In terms of the rule of law the main principle of taxation is that legal security that is in close relationship with the principle of legality in taxation, certainty, non-retroactivity of tax laws and prohibition of analogy. It is inevitable that change of tax norm like other law rules depending on global development. However, according to legal security changed this rules must not affect on completed and resulted cases. In this paper, it has been discussed that mentioned taxation principles in accordance with understanding of judicial decisions.
URI: http://www.uludag.edu.tr/dosyalar/iibfdergi/genel-dokuman/2015_2/ASL04.pdf
http://hdl.handle.net/11452/18450
ISSN: 1301-3386
Appears in Collections:2015 Cilt 34 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
34_2_4.pdf453.5 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons