Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/18408
Başlık: Hollanda devleti’nin Türkiye cumhuriyeti devleti bakanının yurt dışı gezisi veya ziyaretine müdahalesinin uluslararası hukuk açısından değerlendirilmesi
Diğer Başlıklar: An analysis of action of the republic of the seven united netherlands against the minister of the republic of Turkey in terms of international law
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/İktisat İdare Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler Bölümü.
Reçber, Kamuran
Anahtar kelimeler: Ayrıcalıklar ve bağışıklıklar
Konsolosluk kukuku
Türkiye-Hollanda ilişkileri
Diplomasi hukuku
Privileges and immunities
Uluslararası uyuşmazlık
Consular law
Diplomatic law
Relations between Turkey and Netherland
International disputes
Yayın Tarihi: 2018
Yayıncı: Bursa Uludağ Üniversitesi
Atıf: Reçber, K. (2018). ''Hollanda devleti’nin Türkiye cumhuriyeti devleti bakanının yurt dışı gezisi veya ziyaretine müdahalesinin uluslararası hukuk açısından değerlendirilmesi''. Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 37(1), 81-94.
Özet: Devletler arasındaki ilişkileri düzenleyen uluslararası hukuk (özellikle kamu boyutu) kurallarının etkinliği, bu devletlerin bahsi geçen kurallara uymalarıyla doğrudan ilintilidir. Eğer devletler, uluslararası hukuk normlarına mümkün olduğunca uyumlu diyebileceğimiz eylemler yaparlarsa ve işlemler tesis ederlerse uluslararası hukuk kuralları da yüksek düzeyde etkin olur. Uluslararası hukuk sisteminde, spesifik nitelikte sadece uluslararası hukuk kurallarını oluşturma yetkisine sahip bir birimin veya organın olmayışı nedeniyle yasal düzenlemeler, genel anlamda bir yandan uluslararası hukuk kişilerinin tutum ve davranışlarından doğan teamül kurallarıyla, diğer yandan bu kişilerin kendi aralarında yaptıkları çeşitli uluslararası işlemlerle (andlaşma, anlaşma, sözleşme, protokol vb.) gerçekleşmektedir.Türkiye Cumhuriyeti Devleti de uluslararası hukuk kişisi olarak uluslararası hukuk sisteminde çeşitli eylemler yapmakta ve duruma göre işlemler gerçekleştirmektedir. Ancak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, uluslararası hukuk sistemi içerisinde kimi zaman haksız eylemlere ve/veya işlemlere maruz kalabilmekte ve kendisine yönelik de bazı devlet(ler) aynı iddialarda bulunabilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin özellikle 2017 yılının başından itibaren haksız olduğu iddia edilen eylemlere maruz kalmıştır. Bunlar, Aile Sosyal Politikalar Bakanı’nın Hollanda’da konsolosluğumuza gidişinin engellenmesi, Dışişleri Bakanı’nın Almanya’daki programının iptal edilmesi ve Avusturya’da yine bir Bakanın program düzenleme isteminin reddedilmesidir. Bu çalışmada bahsettiğimiz eylemlerden sadece birini yani Hollanda Devleti’nin Aile ve Sosyal Sosyal Politikalar Bakanı’nın Hollanda’daki konsolosluk ziyaretinin engellenmesi olgusunu uluslararası hukuk normlarıyla uyumlu olup olmadığı irdelenmeye çalışılacaktır. Ayrıca, çalışmanın son kısmında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin haklılığı tespit edilebildiği takdirde hakkını arama anlamında başvurabileceği yol ve yöntemler aktarılacaktır.
The effectiveness of the rules of international law (in particular the public dimension), which regulate the relations between states, is directly related to the compliance of states with those rules. If states act that can be called as compatible with the rules of international law, then, the rules of international law were highly effective. In the system of international law, due to the absence of a unit or body with the specific competence to establish the rules of international law, legal regulations are performed by customs emerged from conducts and attitudes of legal persons in international law, and by various international acts (treaty, agreement, contract, protocol so on). As a legal person in international law, the Republic of Turkey acts in the system of international law. The Republic of Turkey can sometimes encounter unfair actions. The Republic of Turkey claims that it has been exposed to unfair actions since the beginning of 2017. Minister of Family and Social Policies was hindered to enter Turkish Consulate in Netherlands; the program of the Minister of Foreign Affairs of Turkey in Germany was canceled, and similarly, an appeal for making a program in Austria was denied. This study deals with whether the blocking of Minister of Family and Social Policies to visit the Consulate in Netherland is in conformity with international legal norms or not. Also, the ways of how the Republic of Turkey can find an effective remedy will discussed if it is determined that the Republic of Turkey is right.
URI: https://www.uludag.edu.tr/dosyalar/iibfdergi/genel-dokuman/2018_1/asl%2004.pdf
http://hdl.handle.net/11452/18408
ISSN: 1301-3386
Koleksiyonlarda Görünür:2018 Cilt 37 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
37_1_4.pdf226.86 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons