Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18295
Title: Kronik gastrit olgularında i̇ntestinal metaplazi sıklığı ve i̇ntestinal metaplazi i̇le helicobacter pylori i̇lişkisi
Other Titles: Frequency of intestinal metaplasia and its relation with helicobacter pylori in chronic gastrit cases
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/ Gastroenteroloji Bilim Dalı.
Adım, Şaduman Balaban
Filiz, Gülaydan
Gürel, Selim
Yerci, Ömer
Özgür, Tümay
Keywords: Helicobacter pylori
İntestinal metaplazi
Intestinal metaplasia
Issue Date: 26-Feb-2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Adım, Ş.B. vd. (2008). “Kronik gastrit olgularında i̇ntestinal metaplazi sıklığı ve i̇ntestinal metaplazi i̇le helicobacter pylori i̇lişkisi”. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 34(1), 1-4.
Abstract: İntestinal metaplazinin (İM) Helicobacter pylori (Hp) enfeksiyonu ile sıkı bir birliktelik gösterdiği, Hp’nin İM patogenezinde kolaylaştırıcı rol oynadığı birçok kaynakta bildirilmiştir. Biz de yaptığımız prospektif çalışmada 8 aylık bir süre boyunca Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi (UÜTF) Patoloji Anabilim Dalında (ABD) biyopsi materyallerinde gastrit tanısı alan 122 olguda İM varlığının sıklığını, tiplerini ve Hp ile olan birlikteliğini araştırdık. İM’li olguların yaş ortalaması 50.78±9.76 olarak gözlendi. İM’li olguların yaş sınırları 30-65 olup, kadın / erkek oranı 2 / 5 idi. İM düşünülen biyopsi materyallerine siyalomüsin ve sülfomüsini ayırt etmek amacıyla PAS / Alcian Blue pH=2,5 ve High Iron Diamine / Alcian Blue pH=2,5 kombine boyaları uygulanarak Filipe klasifikasyonuna göre İM tiplendirildi. 122 olgudan 14’ünde (%11.5) İM saptandı. İM, 4 olguda (%28.6) tip I, 9 olguda(%64.3) tip II, 1 olguda (%7.1) ise tip III şeklindeydi. Tip I’de %50, tip II’de % 66.7 oranında Hp pozitifliği saptanırken tip III İM’li 1 olgu Hp negatifti.
Concordence of intestinal metaplasia (IM) with Helicobacter pylori (Hp) infection and the role of Helicobacter pylori in pathogenesis of intestinal metaplasia have been reported in many reviews. We researched for the frequency and types of IM and concordence of Hp in 122 cases diagnosed as chronic gastritis in Uludag University Medical Faculty during the 8 months in this prospective study. The median age of IM cases was 50.78±9.76. The age limits of IM cases were 30-65 and female / male ratio was 2/5. PAS / Alcian Blue pH=2,5 ve High Iron Diamine / Alcian Blue pH=2,5 combined stains were applied to biopsy materials that were prediagnosed as IM to distinguish siyalo and sulphomusine. IM cases were grouped according to Filipe Classification. IM was obtained in 14 (%11.5) of 122 cases. IM was type I in 4 (%28.6), type II in 9 (%64.3) cases and type III in 1 (%7.1) case. Hp was positive in %50 of type I and %66.7 of type II IM cases. One case diagnosed as type III was negative for Hp.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/420692
http://hdl.handle.net/11452/18295
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2008 Cilt 34 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
34_1_1.pdf690.38 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons