Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18278
Title: Sığırların solunum sistemi hastalıkları kompleksinin sağaltımında amoksisilin ile trimethoprim +sulfadoksin kombinasyonunun etkilerinin karşılaştırılması
Other Titles: The comparision of the effects of amoxycilline and trimethoprim + sulfadoxine combination in the treatment of bovine respiratory disesase complex
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Kennerman, Engin
Şentürk, Sezgin
Kocabıyık, Levent
Keywords: Amoksisilin
Respiratory disease complex
Sığır
Bovine
Solunum sistemi hastalığı kompleksi
Trimethoprim+sulfadoksin
Amoxycilline
Trimethoprim + sulphadoxine
Issue Date: 18-Apr-2000
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kennerman, E. vd. (2000). "Sığırların solunum sistemi hastalıkları kompleksinin sağaltımında amoksisilin ile trimethoprim +sulfadoksin kombinasyonunun etkilerinin karşılaştırılması" Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 19(3), 51-56.
Abstract: Bu çalışmada beden sıcaklığı. solunum sayısı, kalp frekansı artışı ve öksür.ük gibi solunum sistemi hastalıkları kompleksi belirtileri gösteren 20 danada amoksisilin ile triınethoprim + sulfadoksin kombinasyonunun etkilerinin karşılaştınlması amaçlandı. Sağaltım aşamasında hasta hayvanlar iki farklı gruba ayrılarak, 7 gün süre ile I. gruba (n=IO) 10 mg/kg dozunda amoksisilin ve Il. gruba (n=IO) 15 mglkg dozunda trimethoprim + sulfadoksin kombinas yonu im. yolla uygulandı. Klinik ve hematolojik muayeneler sa~altım öncesi ve çalışmanın 1., 3., 5., 7.,10. günleri tekrar edildi. Beden sıcaklı~ının I. grupta birinci (p<O.OOI), Il. grupta üçüncü günden (p<O.OOI) itibaren azaldığı gözlendi. Benzer şekilde solunum sayısının her iki grupta üçüncü günden itibaren azaldığı saptandı. Ayrıca kalp frekansında I. grupta üçüncü, ll. grupta beşinci günden (p<O.OOI) itibaren azalma gözlendi. Sonuç olarak sığırların solunum sistemi hastalıkları kompleksinin sa~altımında kullanılan her iki antibakteriyel de etkili olmakla birlikte, amoksisilin kullanılan grupta klinik belirtilerin daha kısa sürede gerilerneye başladığı saptandı.
In this study it was aimed to compare the effects of amoxycilline and trimethoprim + sulphadoxine combination in 20 cattle with elinical signs of bovine respiratory disease complex Sl1Ch as high temperature, respiration and heart rate and cough. At the stage of treatment sick animals were divided lnto two groups; amoxycillin at the dose of 10 mg/kg, was administered to group I (n=ıO), and trimethoprim + sulfadoxine combination, at the dose of 15 mg/kg, was administered to group II (n= I O) by im. route for 7 days. Clinical and hematological examinations before the treatment were repeated in the ı ı, 3th, 71h, ıoth days of the study: Body temperature was observed to decrease from the ı 51 day In group I and from the 3th day in group Il (p<O.OO I). Similarly, respiration rate was determined to decline from the 3 day in both groups. Also, a decrease in the heart rate was observed from the 3th day in group I and from the 5th day in group II (p<O.OO ı). As a conclusion, although both antibacterials used in the treatment of bovine respiratory disease complex are effective, at the group in which amoxycilline was used quick remission of the elinical signs was observed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/18278
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2000 Cilt 19 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19_3_9.pdf2.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons