Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18174
Title: Incidence, early diagnosis of subclinical ketosis and determination of liver dysfunctions in cows in Bursa region
Other Titles: Bursa çevresindeki ineklerde subklinik ketozisin insidensi, erken tanısı ve karaciğer fonksiyon bozukluklarının değerlendirilmesi
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Kennerman, Engin
Keywords: Subclinical ketosis
Hydroxybutyrate
Dairy cows
Subklinik ketozis
Süt inekleri
Hidoksibutirat
Issue Date: 1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kennerman, E. (1999). ''Incidence, early diagnosis of subclinical ketosis and determination of liver dysfunctions in cows in Bursa region''. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 18(1-2), 97-107.
Abstract: Two hundred forty four cows and heifers in Bursa Region were divided into four groups in prepartum and postpartum periods in this study. Total leucocyte counts, haematocrit values, senım Hydroxybutyrate concentrations and level of ketone bodies in milk and/or urine were determined in all groups. Incidence of subclinical ketosis was found as 16.39 % and the highest incidence was observed within the first month of lactation (28.81 %). Alsa, the incidence in prepartum period was found as 16.21%. Serum glucose, GLDH, AST, ALT, ALP, GGT, LDH, total bilirubin, direct bilirubin, indirect bilirubin, total protein, albumin and globulin levels were estimated in 20 cows with Hydroxybutyrate concentrations less than 1.00 m·mol/I and 45 cows with Hydroxybutyrate concentrations higher than 1.00 mmol/I. Serum Hydroxybutyrate concentrations, GLDH, LDH, total bilirubin, indirect bilirubin (p<0.001), direct bilirubin and albumin !evels (p<0. 05) were found statistically different in cows with clinical ketosis compared with controls. Serum Hydroxybutyrate concentrations in ketosis group were positively correlated with serum GLDH, AST, (p<0.001), total bilirubin and indirect bilirubin (p<0.01) !evels. Asa result it was concluded that economic losses can be minimized by early diagnosis of ketosis by estimating serum Hydroxybutyrate concentrations periodically during the last month of gestation and within three months after calving in large farms with high yielding dairy cows.
Bu çalışmada Bursa çevresinde prepartum ve postpartum dönemlerde olan iki yüz kırk dört inek ve düve dört gruba ayrıldı. Tüm gruplarda total lökosit sayısı, hematokrit değer, serum Hidroksibütirat konsantrasyonu, idrar ve/veya sütte keton cisimcikleri düzeyi belirlendi. Subklinik ketozis insidansı % 16.39 olarak bulundu ve en yüksek insidensin faktasyanun birinci ayı (% 28.81) içerisinde olduğu gözlendi. Ayrıca, prepartum dönemde insidans % 16. 21 olarak bulundu.Hidroksibütirat konsantrasyonu 1.00 mmol l'den düşük 20 ve Hidroksibütirat konsantrasyonu 1.00. mmol l'den yüksek 45 inekte serum glukoz, GLDH, AST, ALT, ALP, GGT, LDH, total bilirubin, direkt bilirubin, indirekt bilirubin, total protein, albumin ve globulin düzeyleri belirlendi. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında klinik ketozisli ineklerde serum Hidroksibütirat konsantrasyonları, GLDH, LDH, total bilirubin, direkt bilirubin (p<0.001), direkt blirubin ve albumin (p<0.05) düzeylerinde istatistiki farklılıklar bulundu. Ketozis grubunda serum Hidroksibütirat konsantrasyonu ile AST, LDH (p<0.001), total bilirubin, direkt bilirubin (p<0.01) düzeyleri arasında pozitif bir korelasyon saptandı. Sonuç olarak, yüksek verimli süt ineklerinin bulunduğu işletmelerde doğumdan bir ay önce ve doğumdan üç ay sonraki dönem içerisinde belirli aralıklarla serum Hidroksibütirat konsantrasyonunun ölçülüp hastalığın erken dönemde belirlenmesi ile ekonomik kayıpların azaltılabileceği görüşüne varılmıştır.
Description: Bu çalışma, Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Hüseyin Tan 'in danışmanlığında Engin Kennerman tarafından yazılan "Bursa ve çevresinde ineklerde subklinik ketozisin insidensi, erken tanısı ve karaciğer fonksiyon bozukluklarının değerlendirilmesi" adlı doktora tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/18174
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:1999 Cilt 18 Sayı 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_1-2_11.pdf2.33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons