Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1802
Title: Kronik viral hepatitli hastalarda mannoz bağlayan lektin gen polimorfizmi ile karaciğer histopatolojisi arasındaki ilişki
Other Titles: The relationship of mannose binding lectin polymorphism and the liver histopathology in patients with chronic viral hepatitis
Authors: Gürel, Selim
Eminler, Ahmet Tarık
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Gastroenteroloji Bilim Dalı.
Keywords: Kronik hepatit B
Kronik hepatit C
Mannoz bağlayan lektin
Chronic hepatitis B
Chronic hepatitis C
Mannose binding lectin
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Eminler, A. T. (2011). Kronik viral hepatitli hastalarda mannoz bağlayan lektin gen polimorfizmi ile karaciğer histopatolojisi arasındaki ilişki. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Viral hepatitlerde karaciğer hasarı gelişmesini etkileyen faktörler içerisinde kişinin immün durumunun da önemli olduğu son dönemde üzerinde durulan konulardan biridir. Yapılan çalışmalarda diğer tüm infeksiyöz durumlarda olduğu gibi viral infeksiyonlarda da doğal immün yanıtın önemi vurgulanmıştır.Mannoz bağlayan lektin kalsiyum bağımlı C tipi bir serum lektinidir ve kompleman sistemi aktive ederek doğal immün yanıtta rol alır. MBL ile hepatit B infeksiyonu ilişkisinde, Mbl2 genindeki mutasyonlar ve buna bağlı düşük MBL düzeyleri ile HBV'nin yaptığı hastalık derecesi arasında ilişkiler bulunmuştur. Kronik Hepatit C'de ise yüksek MBL düzeylerinin patoloji ve tedaviye cevap ile pozitif ilişkili olduğu düşünülmüştür.Biz bu çalışmada MBL'yi kodlayan Mbl2 geninde kodon 54 polimorfizmleri ile kronik viral hepatit B ve C'li hastaların histopatolojik bulguları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya çalıştık.Çalışmada 70 Kronik hepatit B ile 30 Kronik hepatit C hastası incelendi. Her iki viral hepatit grubunda hastalar Ishak skorlamasındaki Modifiye Histolojik Aktivite indeksi (HAİ) ve fibrozis skorlarına göre Mbl2 gen kodon 54 polimorfizmleri açısından karşılaştırıldı. Kronik hepatit B'de ilerlemiş fibrozis grubunda istatistiksel olarak anlamlılığa yakın derecede kodon 54 mutasyonu varlığı mevcuttu.(p=0,052). Kronik hepatit C grubunda ise aktivite ve fibrozis skorlarına göre ayrılan gruplar arasında ise mutasyon varlığı ile herhangi bir istatistiksel anlamlılık tespit edilmedi.Sonuç olarak; HBV ve HCV infeksiyonlarının seyrinde MBL'nin rol oynadığı kabul edilmekle beraber, MBL gen polimorfizmi ve MBL düzeyi ile hastalık progresyonu ve tedavisi arasındaki ilişkiyi inceleyen daha geniş çapta çalışmalara ihtiyaç vardır.
Factors affecting the development of liver damage in viral hepatitis in the person's immune status is one of the important issues to be dealt with in the last period. As in all other cases, the studies of viral infections emphasize the importance of the innate immune response.Mannose binding lectin is a serum calcium dependent C type lectin and plays a role in natural immune response by activating the complement system. In relation with MBL and Hepatitis B infection, there has been found a relationship between Mbl2 gene mutations and depending on this, low MBL levels and the degree of the damage made by HBV. Chronic hepatitis C, high MBL levels positively correlated with pathology and response to treatment was considered.In this study we investigated the relationship between codon 54 polymorphism in Mbl2 gene which encoding the MBL and histopathologic findings in chronic viral hepatitis B and C patients.70 chronic hepatitis B and 30 with chronic hepatitis C patients were investigated. Both patients with viral hepatitis group were compared with Modified Histological Activity Index (HAI) and fibrosis scores in Ishak scoring system, according to the Mbl2 gene codon 54 polymorphism. In chronic hepatitis B, advanced fibrosis group had a presence of codon 54 mutation close to statistical significance (p = 0.052). In the groups activity and fibrosis in chronic hepatitis C, according to the scores allocated to any statistical significance between groups was detected by the presence of the mutation.As a result, although it is accepted that MBL plays a role in the courses of HBV and HCV infections, more extensive trials that investigate the relationship between MBL gene polymorphism and MBL levels with the disease progression and treatment are necessary.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1802
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307420.pdf677.07 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons