Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17997
Title: Transition from education to first real job in Turkey: an empirical research on the Uludağ Üniversity econometrics department graduates
Other Titles: Türkiye’de eğitimden ilk gerçek işe geçiş: Uludağ Üniversitesi ekonometri bölüm mezunları üzerinde bir ampirik araştırma
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri Bölümü.
Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü.
Tüzüntürk, Selim
Serdar, Aysu
Keywords: First real job
Unemployment duration
Labour market
Logistic regression
İlk gerçek iş
İşsizlik süresi
Emek piyasası
Lojistik regresyon
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tüzüntürk, S. ve Serdar, A. (2011). "Transition from education to first real job in Turkey: an empirical research on the Uludağ Üniversity econometrics department graduates". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 30(2), 187-208.
Abstract: In recent years, unemployment has become a fundamental problem regardless of the level of development of the country. The unemployment rates in Turkey are constantly at a high level and for whatever reasons; it has not been possible to make the reduction to the desired low levels. In particular, there is a continuous increase in the total unemployment figures of unemployed who have never entered the labor market. This study aimed to determine the critical factors that increase employment opportunities for Econometrics department graduates in Turkey. There was particular focus on the variables that may explain the determinants of finding a first real job for graduates from the Econometrics Department. Logistic regression was estimated from the collected data. The research findings show that the variables of business experience, additional education, social community, education type, age, and family stimulus show statistical significance in finding a first real job.
Son yıllarda, ülkenin gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun işsizlik önemli bir sorun haline geldi. Türkiye’nin işsizlik oranları sürekli yüksek bir düzeydedir ve her nedense arzu edilen düşük düzeylere indirilmesi mümkün olmamaktadır. Özellikle, emek piyasasına hiç girmemiş işsizlerin toplam işsizlik içindeki görünüşünde sürekli bir artış vardır. Bu çalışma Türkiye’deki Ekonometri bölümü mezunlarının istihdam fırsatlarını artıran kritik faktörlerin belirlenmesini amaçlamıştır. Özellikle, Ekonometri bölümü mezunları için ilk gerçek işi bulmanın bileşenlerini açıklayabilecek değişkenler üzerinde odaklandık. Toplanan verilerden Lojistik regresyon tahmin edildi. Araştırma sonuçları, iş deneyimi, ek eğitim, sosyal topluluk, eğitim türü, yaş ve aile teşviki değişkenlerinin ilk gerçek işi bulmada istatistiksel önem taşıdığını göstermektedir.
Description: An earlier version of this paper was presented at the 8th National Econometrics and Statistics Conference, 24-25 May 2007, Malatya, Turkey.
URI: http://www.uludag.edu.tr/dosyalar/iibfdergi/genel-dokuman/2011_2/ASL10.pdf
http://hdl.handle.net/11452/17997
ISSN: 1301-3386
Appears in Collections:2011 Cilt 30 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30_2_10.pdf545.15 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons