Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17952
Title: A qualitative research on awareness levels of hotel managers in Bursa and Ankara regions about balanced scorecard and the perspective of ‘learning and growth’
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
Eryılmaz, Mehmet Eymen
Keywords: Balanced scorecard
Learning and growth
Hotels
Qualitative research
Semi-structured interview
Turkey
Dengeli ölçüm kartı
Öğrenme ve büyüme
Otel işletmeleri
Nitel araştırma
Yarı-yapılandırılmış görüşme
Türkiye
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Eryılmaz, M. E. (2010). "A qualitative research on awareness levels of hotel managers in Bursa and Ankara regions about balanced scorecard and the perspective of ‘learning and growth’". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29(2), 85-110.
Abstract: With the rapid growth in recent years of the hospitality industry both in Turkey and worldwide, the issues of whether hotels have robust performance measurement systems and how to measure hotel performance have become more important than in the past. So this study investigated the awareness levels of hotel managers in Bursa and Ankara regions to “Balanced Scorecard (BSC)” and the “Learning and Growth (LG)” perspective of it. The findings revealed that hotel managers were not acquainted with either of the concepts. Having had the concepts explained to them, interviewees declared a belief in their importance. But they also attested that senior management attached less importance to these concepts than they individually attributed. On the other hand, in only one subdimension of the LG perspective of BSC, “employee lifestyle and well-being”, was a statistically significant difference found between the importance attributed to it by managers and by senior management.
Hem dünyada hem de Türkiye’de konaklama sektöründe son zamanlarda yaşanan başdöndürücü gelişmeler, otel işletmelerinin güçlü bir performans değerlendirme sistemlerinin olup olmadığı ve bu örgütlerin performanslarını nasıl ölçtükleri sorularını geçmişte olduğundan daha önemli hale getirmiştir. Bu doğrultuda çalışma, Bursa ve Ankara bölgelerindeki otel yöneticilerinin “Dengeli Ölçüm Kartı (Balanced Scorecard-BSC)” ve onun “Öğrenme ve Büyüme (Learning and Growth)” perspektifine ilişkin farkındalık düzeylerini araştırmaktadır. Araştırma sonuçları öncelikle, otel yöneticilerinin her iki kavrama da aşina olmadıklarını bulgulamaktadır. Kavramlar katılımcılara izah edildikten sonraysa, yöneticiler bu kavramların hayatiyetine ilişkin inançlarını dile getirmişlerdir. Ayrıca araştırmanın katılımcıları, hizmet verdikleri örgütlerin üst yönetimlerinin bu kavramlara kendilere nazaran daha az önem atfettiklerini ileri sürmektedirler. Öte yandan, cevaplayıcıların iddialarına aksi istikamette, Dengeli Ölçüm Kartı’nın Öğrenme ve Büyüme perspektifine ilişkin alt boyutlardan sadece birisi olan “işgören yaşam tarzı ve refahı”na atfedilen önem bağlamında katılımcılar ve hizmet ettikleri örgütlerin üst yönetimleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir.
URI: http://www.uludag.edu.tr/dosyalar/iibfdergi/genel-dokuman/2010_2/ASL04.pdf
http://hdl.handle.net/11452/17952
ISSN: 1301-3386
Appears in Collections:2010 Cilt 29 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29_2_4.pdf340.87 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons