Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17950
Title: Vergi hukuku alanındaki takdir yetkisinin kullanılmasında idarenin ve memurun sorumluluğu
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye Bölümü.
Gerçek, Adnan
Keywords: Vergi hukuku
Takdir yetkisi
İdarenin takdir yetkisi
İdarenin sorumluluğu
Memurun sorumluluğu
Tax law
The discretionary powers
Discretionary powers of the administration
Responsibilities of the administration
Responsibilities of the civil servants
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gerçek, A. (2010). "Vergi hukuku alanındaki takdir yetkisinin kullanılmasında idarenin ve memurun sorumluluğu". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29(2), 23-50.
Abstract: Vergi hukuku alanında idarenin takdir yetkisi uzmanlık gerektiren konularda kullanılır. Ancak, takdir yetkisi keyfi ve sınırsız bir yetki olmayıp, idarenin bu yetkiyi kanunlarla belirlenen sınırlar içinde ve hukukun genel ilkelerine uygun olarak kullanması gerekir. İdare, işlem ve eylemlerinde sahip olduğu takdir yetkisini hukuka aykırı olarak kullanırsa “takdir sakatlığı”ndan söz edilir. Takdir yetkisinin kullanımında sakatlık olup olmadığı yargı organları tarafından denetlenir. Vergi hukuku alanında takdir sakatlığının olması durumunda, idarenin işlem ya da eyleminden zarar gören kişiler “hizmet kusuru” nedeniyle idarenin sorumluluğuna başvurabilirler. Vergi hukuku alanında idare takdir yetkisini kullanırken yapılan sakatlıklar ve verilen zararlar esas itibariyle memurlar tarafından işlenmektedir. Memurun “kişisel kusuru”ndan kaynaklanan takdir sakatlıkları varsa, tazminat davasının zarara uğrayanlar tarafından idareye karşı açılması gerekir. Bu aşamadan sonra idare, tazmin ettiği zararı ilgili memurdan rücu etmek zorundadır. İdare rücu hakkını kendiliğinden kullanmadığı durumlarda, vatandaşlar bunu sağlamak amacıyla idareye veya mahkemeye başvurabilirler.
The discretion power of the administration is used in areas of expertise in tax law. However, discretion is not arbitrary and unlimited powers and tax administration must use it within the limits specified by laws and in accordance with general principles of law. If administration uses the discretion power contrary to law in its operations and actions, it is mentioned in terms as a "disability of discretion". The disability of discretion is controlled by the courts. In case of disability of discretion in the area of tax law, the people suffered from operations or actions of the administration can apply for responsibilities of the administration due to "service faults". The disability and the losses overt using discretion powers in the area of tax law are mainly handled by civil servants. If there are any disabilities of discretions arising from the officer's "personal fault", the sufferer must bring an action for damages against to the administration. After this stage the administration must be recourse to the relevant officers. If administration doesn’t use the right of recourse itself, citizens can apply to the administration or the courts.
URI: http://www.uludag.edu.tr/dosyalar/iibfdergi/genel-dokuman/2010_2/ASL02.pdf
http://hdl.handle.net/11452/17950
ISSN: 1301-3386
Appears in Collections:2010 Cilt 29 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29_2_2.pdf284.74 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons