Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17909
Title: Üç boyutlu çapraz tablolarda logaritmik doğrusal analiz: çocuk işgücü değişkenleri arasındaki etkileşimler
Authors: Bülbül, Serpil
Keywords: Kontenjans tabloları
Çok yönlü frekans tabloları
Hiyerarşik logaritmik doğrusal modeller
Logaritmik doğrusal modeller
Contingency tables
Multi-way frequency tables
Log-linear models
Hierarchical log linear models
Issue Date: 2006
Citation: Bülbül, S. (2006).''Üç boyutlu çapraz tablolarda logaritmik doğrusal analiz: çocuk işgücü değişkenleri arasındaki etkileşimler''. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(2), 41-70.
Abstract: Kategorik verilerde istatistiksel yöntemlerin kullanımı özellikle sosyal bilimlere ilişkin uygulamalarda oldukça artmıştır. Ki-kare testi, kategorik değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek için kullanılan istatistiksel bir testtir. Ancak sadece değişkenler arasındaki bağımsızlığı test ettiği için ikiden fazla değişken olması durumunda yeterli değildir. Ki-kare testinden farklı olarak, logaritmik doğrusal analiz bir bağımlı değişken üzerinde birden fazla bağımsız değişkenin etkilerini analiz edebilme ve sadece ana etkileri değil ayrıca etkileşim etkilerini de tahmin edebilme yeteneğindedir. Bu çalışmada Türkiye İstatistik Kurumu 2006 yılı IV. Dönem Hanehalkı İşgücü Anketi ile birlikte uygulanan Çocuk İşgücü Anketi sonuçları kullanılmıştır. Sonuçlar üç boyutlu çapraz tablo şeklinde düzenlenmiş ve logaritmik doğrusal analiz ile incelenmiştir. Bu makalede, iki kategorili (kadın/erkek) cinsiyet, dört kategorili (tarım/sanayi/ticaret/hizmet) ekonomik faaliyet kolu ve iki kategorili (kent/kır)coğrafik bölge olmak üzere üç kategorik değişken arasındaki etkileşimler incelenmiştir.
The use of statistical methods for categorical data has increased dramatically, particularly for applications in the social sciences. Chi-square test is a statistical test used to examine relationship between categorical variables. However it is insufficient when the variables is more than two because it only tests the independence of the variables. Unlike the chi-square test, loglinear analysis is capable of analysing the effects of more than one independent variable on a dependent variable and of estimating not only main effects but also interaction effects. In this study,the results of the Child Labour Survey were used, which was applied together with TURKSAT 2006 IV. Term Household Labour Force Survey. The results are formed on the three dimensional crosswise table and are examined with the loglinear analysis. In this paper, the associations were examined between three categorical variables; sex with two categories (female/male), branch of economic activity with four categories (agriculture/industry/trade/services) and geographical area with two categories (urban/rural).
URI: http://www.uludag.edu.tr/dosyalar/iibfdergi/genel-dokuman/2006_2/AS03.pdf
http://hdl.handle.net/11452/17909
ISSN: 1301-3386
Appears in Collections:2006 Cilt 25 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_2_3.pdf523.34 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons