Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17714
Title: Genel üretim giderlerinin faaliyete dayalı maliyet yöntemine göre dağıtımı ve muhasebeleştirilmesinde 8 nolu ana hesap grubunun kullanımı
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
Eker, Melek Çakır
Keywords: Genel üretim giderleri
Overheads
Faaliyete dayalı maliyet yöntemi
8 no’lu ana hesap grubu
Activity-based costing
Eighth main calculating group
Issue Date: 2002
Citation: Eker, M. Ç. (2002). " Genel üretim giderlerinin faaliyete dayalı maliyet yöntemine göre dağıtımı ve muhasebeleştirilmesinde 8 nolu ana hesap grubunun kullanımı". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1), 237-256.
Abstract: Özellikle son yirmi yılda gelişen teknolojinin belirlediği dünyada, hemen her alanda karşılaşılan yeni durumlara bağlı olarak, yeni yaklaşımlar ortaya atılmaktadır. Gelişen teknolojinin yarattığı yeni üretim ortamları, muhasebe hesaplama sistemlerini de etkileyerek, yeni yaklaşımların üretilmesine neden olmuştur. Yeni üretim ortamlarında, işletmelerin üretim ve maliyet yapıları farklılaşmıştır. Bu farklılaşma, endirekt maliyetlerin artmasına ve bu gider kalemi üzerinde yoğunlaşılmasına yol açmıştır. Bunun sonucunda ise, Geleneksel Maliyet Yöntemlerinin, GÜG’lerinin dağıtım sürecindeki yetersizlikleri ortaya çıkmıştır. Böylece mevcut maliyet hesaplama sisteminin reorganizasyonu gündeme gelmiş ve Faaliyete Dayalı Maliyet Yöntemi olarak adlandırılan yeni hesaplama yöntemi geliştirilmiştir. Bu çalışmada Geleneksel sistemlere göre, nispeten daha sağlıklı maliyet bilgisi ve doğru stratejik kararların alınmasını sağlayan yeni yöntemin, ne olduğu ve Tekdüzen hesap planında 8 nol’lu ana hesap grubuna göre ne şekilde muhasebeleştirilmesi gerektiği hususları üzerinde durulmaktadır.
In a world determined by developing technology especially during the last two decades, related with the new situations meet nearly in all fields, new approaches are suggested. New manufacture environments created by the developing technologies, have brought about the production of new approaches affecting accounting calculating systems. In the new manufacture environments, production and cost structures of the firms are differentiated. This differentiation has brought about the rise in the indirect cost and concentration upon the expense. As a result, it has been observed the inadequacies of the traditional cost methods during the distrubition of overheads. Thus, the existing cost calculation systems have to be reorganized and a new calculating system named Activities Based Costing System has been developed. In this paper it is dwelled on the content and the accounting of the new method that provides, a cost information relatively more healties and strategic decisions more accurate than traditional system. In addition to implicate this, it will be shown that how it is to be accounted by eighth main calculating group.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17714
ISSN: 1301-3386
Appears in Collections:2002 Cilt 21 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21_1_13.pdf249.12 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons