Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17475
Title: Ephemeral fever outbreak in a dairy herd in Adana region
Other Titles: Adana yöresinde bir süt sığırı sürüsünde ephemeral fever salgını
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Çatık, Serkan
Cihan, Hüseyin
Özyiğit, M. Özgür
Şentürk, Sezgin
Keywords: Ephemeral fever
Mortality rate
Dairy cattle
Adana
Mortalite oran
Süt sığırı
Issue Date: 7-Apr-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çatık, S. vd. (2015). "Ephemeral fever outbreak in a dairy herd in Adana region". Journal of Biological and Environmental Sciences, 9(25), 27-32.
Abstract: The aim of the study was to report an unusual outbreak of bovine ephemeral fever with high mortality rate. The study was conducted in a dairy cattle herd in September 2012, around Çukurova region in southern Turkey. The herd was consisting of 550 dairy cattle (n=550). In herd, 95 cattle with different symptoms died within one week. Only 225 sick cows were examined by routine clinical procedure. Necropsy was performed on 3 dead animals with dyspnea score of 3. Following clinical examinations, blood samples were taken from the most severely affected 17 cows. A haemocell counter analyzed hematologic parameters. Clinically, fever, nasal discharge and dyspnea were the common symptoms. The clinical, hematological and pathological findings were comparatively evaluated. Unlike previous reported outbreaks, affected animals had extremely severe respiratory distress caused high mortality rate. At necropsy of 3 dead animals, emphysematous lung tissue, pneumonia and edema as well as petechial hemorrhages on serosal and subendocardial surfaces of the heart were noticed. Emphysema was also identified in the subcutaneous connective tissues. Taking the results of the study into consideration, it has been determined that ephemeral fever in dairy cattle has high mortality rate (over 20%) in Adana region.
Bu çalışmanın amacı yüksek mortalite oranıyla seyreden alışılmamış bir bovine ephemeral fever salgınını rapor etmektir. Çalışma Türkiye’nin güneyinde Çukurova bölgesinde, Eylül 2012 de bir süt sığırı sürüsünde yürütüldü. Sürü 550 süt sığırından (n=550) oluşmaktaydı. Sürüde, farklı semptomlar gösteren 95 sığır 1 hafta içinde öldü. Sadece hasta olan 225 inek rutin klinik prosedüre göre muayene edildi. 3 dispne skorlu olup ölen 3 hayvana nekropsi yapıldı. Klinik muayeneleri takiben en şiddetli etkilenen 17 hayvandan kan örneği alındı. Bir kan sayım cihazında hematolojik parametreler analiz edildi. Klinik olarak ateş, burun akıntısı ve dispne genel semptomlardı. Klinik, hematolojik ve patolojik bulgular karşılaştırmalı olarak değerlendirildi. Daha önce rapor edilen salgınlardan farklı olarak, etkilenen hayvanlarda yüksek mortalite oranına neden olan son derece şiddetli solunum güçlüğü mevcuttu. Ölen 3 hayvanın nekropsisinde, kalbin subendokardiyal ve serozal yüzeylerinde peteşiyel kanamaların yanı sıra amfizematöz akciğer dokusu, pneumoni ve ödem de gözlendi. Amfizem aynı zamanda subkutan bağ dokularda da identifiye edildi. Çalışmanın sonuçları göz önünde bulundurulduğunda, ephemeral fever’ın Adana yöresinde yüksek (%20 den fazla) mortalite oranının olduğu belirlendi.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/497378
http://hdl.handle.net/11452/17475
ISSN: 1307-9530
1308-2019
Appears in Collections:2015 Cilt 9 Sayı 25

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_25_4.pdf631.78 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons