Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17163
Title: Eğitim fakülteleri güzel sanatlar eğitimi bölümlerinde uygulanmakta olan yeni müzik öğretmenliği lisans programı üzerine bir değerlendirme
Other Titles: An evaluation on the new music teaching undergraduate program being implemented in the departments of fine arts education in faculties of education
Authors: Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü.
Bozkaya, İsmail
Keywords: Müzik öğretmeni
Program
Music teacher
Curriculum
Güzel sanatlar
Fine arts
Issue Date: 2000
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bozkaya, İ. (2000). "Eğitim fakülteleri güzel sanatlar eğitimi bölümlerinde uygulanmakta olan yeni müzik öğretmenliği lisans programı üzerine bir değerlendirme". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 125-133.
Abstract: Ülkemizde öğretmen eğitiminin köklü bir geçmişi bulunmaktadır. Öğretmen yetiştiren ilk kurum İstanbul 'da 16 Mart 1848 'de Darülmuallimin adıyla açıldı. Müzik öğretmenlerinin eğitimi ise 1924'de Ankara'da açılan Musiki Muallim Mektebi ile başladı. Müzik Öğretmenliği Programı 'nda yeri geldikçe gerekli değişiklikler yapılmış ve günün koşullarına göre düzenlenmiştir. Ancak 1998 yılında uygulanmasına başlanan yeni program hem yapılanma hem de program açısından köklü değişiklikler getirmektedir. Buna göre dersler yeniden düzenlenmiş ve öğretmen yetiştiren tüm kurumlarda aynı programın uygulanması öngörülmüştür. Bu çalışmada yeni Müzik Öğretmenliği Lisans Programı eleştirel bir yaklaşım ile değerlendirilmiş ve öneriler getirilmiştir.
In our country training teachers has got an old history. The first teachers ' training callage named "Darülmuallimin " was opened in Istanbul in 16 March 1848. Training of music teachers begun with "Musiki Muallim Mektebi" which had be en opened in Ankara in 1924. Some changes were made when necessary in the curriculum of music teachers and it was improved according to circumstanaes. The new curriculum which had been begun teaching in 1998 brought some radical changes in both teaching and in structure. In the study, music teachers ' curriculum was criticized and some advice about it was given.
Description: Bu çalışma, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı tarafından 25-26 Mayıs 2000 tarihinde Bursa 'da düzenlenen "3. Bin Yılın Eşiğinde Müzik Oğretmeni Yetiştirme Anlayışımız" konulu sempozyumda bildiri olarak sunulmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17163
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2000 Cilt 13 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_1_14.pdf2.24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons