Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16695
Title: A comparative analysis of the demographic and social characteristics of the European Union countries and Turkey
Other Titles: Avrupa Birliği ve Türkiye'nin demografik ve sosyal özelliklerinin karşılaştırmalı analizi
Authors: Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Bölümü.
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Felsefe Bölümü.
Atasoy, Emin
Çüçen, A. Kadir
Keywords: Demography
European Union
Turkey
Demografi
Avrupa Birliği
Türkiye
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Atasoy, E. ve Çüçen, A. K. (2006). "A comparative analysis of the demographic and social characteristics of the European Union countries and Turkey". Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 7, 81-90.
Abstract: In this article, it was put forward that the EU, which seems to be unified and integrated in terms of geographical, cultural, economic and political aspects, is not homogenous at all regarding demographic characteristics, and also the fact that the Union is multidimensional, multicolored and there are differences between countries was put under discussion considering the social and demographic dimensions. In the article, the demographic potential of Turkey, the EU nominee, was examined in both qualitative and quantitative aspects, and also an effort was made to determine the similar and dissimilar social and demographic aspects the EU countries and Turkey have. To reach this aim, an effort was spent on the comparative analysis of Turkey and the EU countries in terms of various human characteristics such as population size. population growth, birthrates and death rates. average lifespan. literacy rate, median age average, human development index and urbanization.
Bu makalede coğrafi, kültürel, ekonomik ve politik açıdan birlik ve bütünlük içinde görünen AB'nin nüfus özellikleri bakımından hiç de türdeş olmadığı ortaya konulmuş, ayrıca birliğin çok boyutluluğu, çok renkliliği ve ülkeler arasındaki farklılaşmaları sosyal ve demografik boyutları ile tartışılmıştır. Makalede AB adayı Türkiye'nin nüfus potansiyeli hem nitel hem de nicel özellikler açısından irdelenmiş, ayrıca AB ülkeleri ile Türkiye'nin benzer ve benzer olmayan sosyal ve demografik yönleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Böylece Türkiye ile AB ülkeleri nüfus sayısı, nüfus artışı, doğum ve ölüm oranları, ortalama yaşam süresi, okuma yazma oranı, medyan yaş ortalaması, insan gelişim endeksi ve kentleşme gibi farklı beşeri özellikler bakımından karşılaştırmalı olarak analiz edilmeye çalışılmıştır.
Description: This paper presented at the International Scientific Conference "Global Changes and Regiopnal Challenges" St. Kliment Ohridski University of Sofia, 28-29 April 2006, Sofia, Bulgaria.
URI: http://hdl.handle.net/11452/16695
ISSN: 1303-4251
Appears in Collections:2006 Güz Sayı 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2006_7_8.pdf3.72 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons