Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/16603
Başlık: Bursa ilinde satılan hazır kıymalarda, gıda zehirlenmesine neden olan bazı mikroorganizmaların varlığı üzerine bir çalışma
Diğer Başlıklar: A study on the searching of some microorganisms caused to food poisoning in minced meat selling in Bursa
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölümü.
Yücel, Ahmet
Çetin, Kader
Gürbüz, Ozan
Anahtar kelimeler: Hazır Kıyma
Gıda zehirlenmesi
Mikroorganizma
Ready Minced Meat
Food poisoning
Microorganism
Yayın Tarihi: 1991
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Yücel, A. vd. (1991). ''Bursa ilinde satılan hazır kıymalarda, gıda zehirlenmesine neden olan bazı mikroorganizmaların varlığı üzerine bir çalışma''. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 8(1), 93-100.
Özet: Bursa ili merkezinde tüketime sunulan hazır kıymaların bakteriyolojik kalitesi, gıda zehirlenmesine neden olabilecek bazı bakterilerin durumu ve tüketici bilinçlendirilmesi açısından yapılan bu çalışmayla; Staphylococcus aureus, Salmonella, Bacillus cereus, Escherichia coli I ile hijyen indeksi olarak Koliform Bakteriler aynca Toplam Bakteri yükleri araştırıldı. Hazır kıyma örneklerinde ortalama olarak Toplam Bakteri Sayısı 1.3x l05/g, Staph. aureus 2.3x10/g, E. coli I 1.7x104/g, Koliform Bakteriler 2.4x10/g, Bacillus cereus 7.0x10/g ve Salmonella (7 örnekte olmak üzere) 1.75 10/g olarak saptandı. Elde edilen sonuçlar, Bursa ilinde tüketime sunulan hazır kıymaların halk sağlığı ve gıda zehirlenmesine neden olan mikroorganizmalar yönünden düşük kaliteye sahip olduğunu ortaya koymuştur.
In this study some microorganisms caused to food poisoning Staphylococcus aureus, Salmonella, Bacillus cereus, Escherichia coli I were investigated from the point of view making conscious of consumers and bacteriological quality of minced meat presenting to the consumption in Bursa. And also Coliform Bacteria and Total Bacteria were searched as an hygienic index. In the samples of minced meats, Total Bacteria were determined as 1.3x105/g, Staphylococcus aureus 2.3.x 104/g, E. coli I 1.7x 104g, Coliform Bacteria 2.4x 104/g, Bacillus cereus 7.0 107/g and Salmonella (for 7 samples) 1.75x 102/g. The obtaining results have proved that the minced meats presenting to the consumption in Bursa, have the low hygienic quality in point of the public healt and the microorganisms caused the food poisoning.
URI: http://hdl.handle.net/11452/16603
ISSN: 2651-4044
Koleksiyonlarda Görünür:1991 Cilt 8 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
8_1_10.pdf1.61 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons