Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16219
Title: Dua ve hayat memnuniyeti üzerine karşılaştırmalı bir araştırma (Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencileri örneği)
Other Titles: A comparative study on prayer and life satisfaction (example of students in Kırklareli University Faculties of Theology and Science & Letters)
Authors: Gashi, Feim
Keywords: Dua
Hayat memnuniyeti
Prayer
Karşılaştırmalı araştırma
Comparative study
Life satisfaction
Issue Date: 2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gashi, F. (2016). ''Dua ve hayat memnuniyeti üzerine karşılaştırmalı bir araştırma (Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencileri örneği)''. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 25(2), 1-29.
Abstract: Günümüzde insanoğlu her ne kadar teknolojik alanda ilerlemiş olsa da dini inancından vazgeçmemiştir. Çünkü insanoğlu sıkıntılı dönemlerinde en önemli desteğini dini değerlerden bulmaktadır. Özellikle dua ile sıkıntılarını dile getiren ve talepte bulunan birey kendisini güven içinde hissedebilmektedir. Bu araştırma ile dua ve hayat memnuniyeti, fakülte farklılığı, cinsiyet, sosyal çevre, ekonomik durum ve öznel dindarlık algısı arasındaki ilişki belirlenmeye çalışılmıştır. Örneklemimiz, Kırklareli Üniversitesi İlahiyat (N=113) ve Fen-Edebiyat Fakültesi’nde (N=112) okuyan 225 öğrenciden oluşmaktadır. Örnekleme, “Duanın Ölçek Yapısı” ve “Hayat Memnuniyet Ölçeği” uygulanmıştır. Bulgulara göre, dua ve hayat memnuniyeti ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki bulunmamakta, buna karşın medeni durum ve alınan eğitim türüne göre dua ve gelir durumu arasında farklılık bulunmaktadır.
Today, despite the huge technological progress, man has not given up his religious faith. This is because religious values bring along the most important support in difficult times. An individual, who expresses his problems and makes requests through prayers, can more easily feel safe. Hereby study seeks determining the relation between life satisfaction, difference of faculties, gender, social environment, economic status and subjective perception of piety. Our sample consists of 225 students from Faculties of Theology (N=113) and Science & Letters (N=112) in Kırklareli University. “Scale Structure of Prayers” and “Life Satisfaction Scale” are applied on the sample. According to findings, there is no significant between prayer and life satisfaction in terms of gender; on the other hand, there is a difference between prayer and income status depending on civil status and education level.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/228019
http://hdl.handle.net/11452/16219
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:2016 Cilt 25 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_2_1.pdf574.31 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons