Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/15869
Başlık: Balarılarında bulunan az önemli zararlı artropodlar (eklembacaklılar) bölüm 1: Insekta (böcekler)
Diğer Başlıklar: Other less harmful arthropods in honeybees (Section 1: Insects)
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Uludağ Üniversitesi/Arıcılık Geliştirme-Uygulama ve Araştırma Merkezi.
Aydın, Levent
Selçuk, Özgür
Anahtar kelimeler: Balarısı
Zararlı
Artropod
İnsekta
Apocephalus borealis
Honeybee
Harmful
Insecta
Yayın Tarihi: 2012
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Aydın, L. ve Selçuk, Ö. (2012). ''Balarılarında bulunan az önemli zararlı artropodlar (eklembacaklılar) bölüm 1: Insekta (böcekler)''. Uludağ Arıcılık Dergisi, 12(2), 40-54
Özet: Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de arıcılıkta birçok hastalık ve zararlılarla karĢı karĢıya bulunmaktayız. Bunlardan bazıları, arıcılar ve bilim insanları tarafından göz ardı edilmesine karĢın kovan ve ürünlerine ciddi zararlar vermektedir. Bu nedenle bu zararlıları iyi tanımak ve varsa mücadele etmek kovanın sürekliliği açısından oldukça önemlidir. Bugüne kadar birçok tecrübeli arıcı bu zararlıları ve olumsuz etkilerini kısmi olarak bilmesine rağmen mücadele yöntemleri ve gerekliliğinin olup olmadığı konusunda bilgi eksiklikleri bulunmaktadır. Ektoparazitlerin iki büyük grubunu oluĢturan böcek ve akar’lar içerisinde en fazla bilinen arı zararlıları Varroa, Trake akarı, Petek Güvesi dıĢındaki yaklaĢık 119 adet artropodu kapsayan bu makale, verilen bilgilerle bu zararlıların tanınması ve arıcıların gerekli müdahaleyi yapması için hazırlanmıĢtır. Ekonomik yönden arıcılara tahminlerinin ötesinde zarar veren geniĢ bir yelpazedeki bu artropodlardan sadece Ġnsekta (böcekler) grubunda yer alan ve arıcıların sık karĢılaĢtıkları artropodlar (eklembacaklılar), bu makalede değerlendirilerek sunulmuĢtur.
The goal of this review to inform bee scientists and beekeepers about harmful arthropods. Introduction: As in all the other countries, Turkey also experiences difficulties related to diseases and pests in the area of beekeeping. Although some of them are ignored by the beekeepers and scientists, they give serious harm to the bee colonies and hive products. Thus, it is considerably significant to know these pests well and struggle against them in terms of the persistence of the hive. Lots of the experienced beekeepers still have lack of knowledge about whether there are methods of struggle despite of the fact that they have partial knowledge about these pests and their damaging effects. This article containing approximately 119 arthropods (ectoparasites) except Varroa, Acarapis woodi and Galleria mellonella which are common bee pests in Insecta and Arachnida which constitutes the two big classes of Ectoparasites is prepared in order to make these pests known by the given information and create an environment in which beekeepers can make the necessary intervention. Among these arthropods which causes damages to beekeepers in terms of economy, only the arthropods which are in the Insecta class and the beekeepers often encounter with are presented in this article.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143487
http://hdl.handle.net/11452/15869
ISSN: 2687-5594
Koleksiyonlarda Görünür:2012 Cilt 12 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
12_2_1.pdf707.3 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons