Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15840
Title: Türkiye’de Varroa Destructor ile doğal enfeste bal arısı kolonilerinde Apİvar® ’ın (Amitraz) etkisi
Other Titles: Efficacy of Apivar® (Amitraz) Against Varroa destructor found on naturally ınfested honeybee colonies in Turkey
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veterinerlik Fakültesi.
Uludağ Üniversitesi/Arıcılık Geliştirme ve Araştırma Merkezi.
Aydın, Levent
Girişgin, A. Onur
Keywords: Varroa destructor
Balarısı
Apis mellifera anatoliaca
Apivar
Amitraz
Honeybee
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydın, L. ve Girişgin. A. O. (2010). "Türkiye’de Varroa Destructor ile doğal enfeste bal arısı kolonilerinde Apİvar® ’ın (Amitraz) etkisi". Uludağ Arıcılık Dergisi, 10(3), 96-101.
Abstract: Bu çalışmada, Bursa yöresinde Varroa destructor ile doğal bulaşık olan balarısı kolonilerinde (polen tuzaklı kovanlarda) Apivar’ın (Amitraz) etkinliği araştırılmıştır. V.destructor ile doğal olarak bulaşık 40 koloni yirmişer koloniden oluşan 2 gruba ayrılmıştır. Birinci grup Apivar strip ile 6 hafta süre ile sonbaharda tedavi edilmiş, ikinci grup ise tedavisiz kontrol bırakılmıştır. Tedavi sonrası Apivar strip’in etkinliği istatistiki olarak Henderson-Tilton ve Yüzde Değişim Testleri ile karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak Apivar grubunda polen çekmecelerine 42 günde toplam 8838 Varroa düşmüş ve bunların %57’si ilk 48 saatte düşmüştür. Kontrol grubunda ise polen çekmecelerine 42 günde toplam 1923 Varroa düşmüş ve bunların %13’ü ilk 48 saatte düşmüştür. Apivar’ın etkinliği ilk olarak Henderson–Tilton’un formülüyle, ikinci olarak tedaviden önce ve sonra arılar üzerindeki akarların ortalama yüzdesinin karşılaştırılması esasına dayanan yüzde değişim metoduyla tespit edilmiştir. Buna göre Apivar’ın etkisi sırasıyla %99.43 ve %99.36 bulunmuştur. İlaçtan kaynaklanan herhangi bir yan etki gözlenmemiştir.
Goal: This study was carried out to compare the efficacy of Apivar (Amitraz) against Varroa destructor in naturally infested honeybee colonies with bottom pollen trap hives in fall season. Materials and Methods: Anatolian honey bee (Apis mellifera anatoliaca) was used to perform the experiments. In October-November 2009, forty colonies were divided into two groups (each group containing 20 colonies with pollen traps) in Bursa province. Before and after treatments, about 200 bees from outer frames were collected into jars containing cotton with diethyl ether to determine the infestivity rate of Varroa (Shimanuki and Knox, 2000). Aliquoted bees and mites were counted in petri dishes. The pollen trap hives with drawer (5 cm deep covered with white paper) at the bottom were used with 3.5 mm screen to isolate falling Varroa mites from the bees. Varroa mites were counted for each colony and groups will be equalized for Varroa mite level. Group one was treated with Apivar. The second group was kept as control. Varroa mites were counted on day 0 (before treatment), 1, 5, 7, 14, 21, 28, 35 and 42 in pollen drawers.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143503
http://hdl.handle.net/11452/15840
ISSN: 2687-5594
Appears in Collections:2010 Cilt 10 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_3_2.pdf171.83 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons