Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/15813
Başlık: I investıgations on some morphological characteristics of the honey bees (apis mellifera l.) of the harran plain Turkey
Diğer Başlıklar: Harran ovası bal arılarının (apis mellifera l.) bazı morfolojik karakterleri üzerine incelemeler
Yazarlar: Sıralı, Recep
Şengül, Turgay
Yıldız, İsmail
Anahtar kelimeler: Honey bee (apis mellifera L.) morphology
Morphological characteristics
Harran plain
Bal arısı (apis mellifera L.) morfolojisi
Morfolojik karakterler
Harran ovası
Yayın Tarihi: 2003
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Sıralı, R. vd. (2003). ''I investıgations on some morphological characteristics of the honey bees (apis mellifera l.) of the harran plain Turkey''. Uludağ Arıcılık Dergisi, 3(4), 30-36.
Özet: In this study, 16 morphological characteristics were measured according to the methods of several apicultural scientists on worker bee samples collected from 36 colonies of 12 different locations covering the main beekeeping regions of Harran Plain. The morphological data from honeybees of different locations were analysed and identified by variance, factor (principal component) and canonical discriminant analyses. According to analysis of variance results, 15 morphological characteristics were found to be significantly different (P<0.01) between the locations. The tarsal index (TSI) did not vary among locations. All morphological characteristics of local honeybee samples differed from the Apis mellifera anatoliaca race. Some morphological characteristics are similar to the Apis mellifera syriaca and Apis mellifera meda races. In conclusion, it was shown that when all morphological characteristics were considered, honeybee samples from different locations in the Harran Plain formed an intermingled cluster.
Bu çalışmada, Harran ovasının başlıca arıcılık yörelerini kapsayan 12 farklı lokasyonuna ait toplam 36 koloniden alınan işçi arı örnekleri üzerinde 16 morfolojik karakter arıcılık konusundaki araştırmacıların bildirişlerine göre ölçülmüştür. Farklı lokasyonlara ait işçi arı örneklerine ilişkin elde edilen morfolojik veriler varyans, faktör (temel bileşenler) ve kanonik diskriminant analizleriyle tanımlanmıştır. Yapılan varyans analizi sonuçlarına göre, ölçülen 15 morfolojik karakter bakımından lokasyonlar arası farklılıklar önemli (P<0.01) bulunmuştur. Metatarsus indeks karakterinde (TSI) lokasyonlar arası varyasyon görülmemiştir. Yerel arı örneklerinin ölçülen tüm morfolojik karakterler bakımından Apis mellifera anatoliaca ırkına benzerlik göstermediği, bazı karakterler açısından ise Apis mellifera syriaca ve Apis mellifera meda ırklarına benzerlik gösterdiği belirlenmiştir. Sonuç olarak; incelenen tüm morfolojik değerlere göre Harran ovasının farklı lokasyonlarına ait bal arısı örnekleri iç içe geçmiş geniş bir küme oluşturmuşlardır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143568
http://hdl.handle.net/11452/15813
ISSN: 2687-5594
Koleksiyonlarda Görünür:2003 Cilt 3 Sayı 4

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
3_4_1.pdf131.42 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons