Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15813
Title: I investıgations on some morphological characteristics of the honey bees (apis mellifera l.) of the harran plain Turkey
Other Titles: Harran ovası bal arılarının (apis mellifera l.) bazı morfolojik karakterleri üzerine incelemeler
Authors: Sıralı, Recep
Şengül, Turgay
Yıldız, İsmail
Keywords: Honey bee (apis mellifera L.) morphology
Morphological characteristics
Harran plain
Bal arısı (apis mellifera L.) morfolojisi
Morfolojik karakterler
Harran ovası
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sıralı, R. vd. (2003). ''I investıgations on some morphological characteristics of the honey bees (apis mellifera l.) of the harran plain Turkey''. Uludağ Arıcılık Dergisi, 3(4), 30-36.
Abstract: In this study, 16 morphological characteristics were measured according to the methods of several apicultural scientists on worker bee samples collected from 36 colonies of 12 different locations covering the main beekeeping regions of Harran Plain. The morphological data from honeybees of different locations were analysed and identified by variance, factor (principal component) and canonical discriminant analyses. According to analysis of variance results, 15 morphological characteristics were found to be significantly different (P<0.01) between the locations. The tarsal index (TSI) did not vary among locations. All morphological characteristics of local honeybee samples differed from the Apis mellifera anatoliaca race. Some morphological characteristics are similar to the Apis mellifera syriaca and Apis mellifera meda races. In conclusion, it was shown that when all morphological characteristics were considered, honeybee samples from different locations in the Harran Plain formed an intermingled cluster.
Bu çalışmada, Harran ovasının başlıca arıcılık yörelerini kapsayan 12 farklı lokasyonuna ait toplam 36 koloniden alınan işçi arı örnekleri üzerinde 16 morfolojik karakter arıcılık konusundaki araştırmacıların bildirişlerine göre ölçülmüştür. Farklı lokasyonlara ait işçi arı örneklerine ilişkin elde edilen morfolojik veriler varyans, faktör (temel bileşenler) ve kanonik diskriminant analizleriyle tanımlanmıştır. Yapılan varyans analizi sonuçlarına göre, ölçülen 15 morfolojik karakter bakımından lokasyonlar arası farklılıklar önemli (P<0.01) bulunmuştur. Metatarsus indeks karakterinde (TSI) lokasyonlar arası varyasyon görülmemiştir. Yerel arı örneklerinin ölçülen tüm morfolojik karakterler bakımından Apis mellifera anatoliaca ırkına benzerlik göstermediği, bazı karakterler açısından ise Apis mellifera syriaca ve Apis mellifera meda ırklarına benzerlik gösterdiği belirlenmiştir. Sonuç olarak; incelenen tüm morfolojik değerlere göre Harran ovasının farklı lokasyonlarına ait bal arısı örnekleri iç içe geçmiş geniş bir küme oluşturmuşlardır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143568
http://hdl.handle.net/11452/15813
ISSN: 2687-5594
Appears in Collections:2003 Cilt 3 Sayı 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3_4_1.pdf131.42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons