Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15803
Title: Determining the efficacy of flumethrin (Varostop® ) against to Varroa destructor in honey bee colonies in fall season
Other Titles: Bal arılarındaki Varroa destructor’a karşı flumetrin’in (Varostop® ) sonbahar sezonundaki etkisinin belirlenmesi
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veterinerlik Fakültesi/Parazitoloji Anabilim Dalı.
Girişgin, Ahmet Onur
Aydın, Levent
Keywords: Efficacy
Varroa destructor
Turkey
Flumethrin
Etkinlik
Varroa destructor
Türkiye
Flumetrin
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Girişgin, A. O. ve Aydın, L. (2010). "Determining the efficacy of flumethrin (Varostop® ) against to Varroa destructor in honey bee colonies in fall season". Uludağ Arıcılık Dergisi, 10(2), 70-73.
Abstract: This study was conducted to determine the efficacy of flumethrin (Varostop® ) preparation against the honey bee parasite Varroa destructor, in an apiary located in Bursa province of Turkey, during September and November 2009. Study was covered totally 14 colonies living in Langstroth type hives which 7 of which were treatment and 7 untreated control. Varroacidal effectiveness of flumethrin (Varostop® ) was determined with Henderson-Tilton’s Formula based on the difference of mite burden on bees before and after treatments at the end of four weeks. The treatment resulted a 94.9 % efficacy in infested colonies when compared with control ones and efficacy indicates that Varostop® is effective to Varroosis in naturally infested honey bee colonies in fall season.
Amaç: Varroa destructor, ülkemizde ve dünyada bal arılarına en fazla zarar veren bir dış parazittir. Parazitin neden olduğu Varroosis hastalığı sonucunda, ergin arılarda %25’e varan ağırlık kaybı, bakteri ve virüslere duyarlılık, yeni çıkan yavrularda kanat bozuklukları - karın kısalıkları, tedavi edilmediğinde ise kovanın sönmesine neden olmaktadır. Bu çalışmada, arılara yukarıda bahsedilen zararları veren dış parazit Varroa destructor’a karşı, sonbahar sezonunda, flumetrin (Varostop® : Lavita, Türkiye) preparatının etkinliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç-Yöntem: Nemli bir iklime sahip Marmara Bölgesindeki Bursa ilinde bulunan bir arılıkta Langstroth tipi, sekiz çerçeveli 14 kovandan yedi tanesinden deneme, diğer yedisinden kontrol grubu oluşturulmuştur. Deneme grubundaki her kovana, her biri 3,6 mg etken madde flumetrin (Varostop® ) içeren ince ahşap striplerden dörder tane, çerçevelerin arasına asılarak konulmuştur. Kontrol kovanlarına ise deneme süresince herhangi bir ilaç uygulanmamıştır. Deneme Eylül – Ekim 2009 aylarında gerçekleştirilmiş ve bu süre zarfında ortalama sıcaklık 16°C (12 - 20°C arasında) olmuştur. Tedaviden önce ve dört hafta sonra, her gruptaki kovanların en dış çerçevesinden ortalama 200 arı, dietil eterli pamuk içeren kavanozlara alınmıştır. Arılar üzerinde hiçbir akar kalmadığından emin olunana dek kavanoz sallanarak akar sayımları gerçekleştirilmiş ve arılar üzerindeki akar sayıları hesaplanarak kaydedilmiştir. Flumetrinin etkinliği, denemeden önce ve dört hafta sonra arılar üzerindeki akar sayıları arasındaki farka uygulanan Henderson-Tilton formülüyle belirlenmiştir. Uygulanan tüm stripler tedaviden sonra kovandan alınmışlardır. Đlacın etkisi şu formülle bulunmuştur: Düzeltilmiş Tedavi öncesi kontroldeki akar say. x Tedavi sonrası tedavi gr. akar say Yüzde = ( 1 – ) x 100 Tedavi sonrası kontroldeki akar say. x Tedavi öncesi tedavi gr. akar say. Bulgular: Kullanılan formüle göre, dört haftalık tedavi sonrası kolonilerdeki yoğun Varroa enfestasyonuna karşı flumetrinin (Varostop) etkisi %94.9 olarak bulunmuştur. Kontrol grubunda akar sayılarının artarak devam ettiği görülmüştür. Varroosis mücadelesinde biyolojik teknikler, kimyasal ve doğal ilaçlar kullanılmaktadır. Flumetrin etken maddesi, piretiroid grubu ilaçlar içinde bulunmakta ve bu gruptaki ilaçlar, akarlarda hücrelerin sodyum kanallarını açarak uzamalarına ve sonuçta ölüme neden olmaktadırlar. Dünyanın çeşitli bölgelerinden piretiroidlere karşı Varroa direnci bildirilmiş, Türkiye’de ise bu konuda bir çalışma henüz yapılmamıştır. Flumetrin ile ilgili çeşitli ülkelerde yapılan çalışmalarda %94.3 ile %99.1 arasında etkiler bulunmuş, ülkemizde ise flumetrin içeren başka bir ticari ürünle yapılan çalışmalarda %87.7 ile %100 etki bulunmuştur. Bu ürünün kullandığımız üründen farkı, etken maddenin plastik striplere emdirilmiş olmasıdır. Çalışmamızda Varostop® ’un dört haftalık sonbahar uygulaması sonucu %94.9 etki bulunmuştur. Đklim, koloni, yavru durumu gibi bazı koşullar ilaçların etki oranlarını etkileyebilmektedir. Piretiroid gruptaki ilaçların etkileri en az dört haftalık bir uygulama sonucu belirlenmektedir. Sonuç: Sonuçta Varostop® (Lavita, Türkiye), bal arılarındaki Varroa parazitinin kontrolünde tek bir uygulama gerektiren, kullanımı kolay, yüksek etkili bir ilaçtır. Çalışma boyunca üründen kaynaklanan ana-yavru arı kaybı, ergin arı ölümü, huzursuzluk, yağmacılık gibi olumsuz etkiler görülmemiştir. Muhtemel direnç oluşumuna karşı kimyasal ilaçların birkaç yıl üst üste kullanılmamasına dikkat edilmelidir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143505
http://hdl.handle.net/11452/15803
ISSN: 2687-5594
Appears in Collections:2010 Cilt 10 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_2_2.pdf49.67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons