Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15770
Title: Changes in the quantıty of heavy metals in the haemolymph of worker bees fed mıcro-element contamınated sugar solutıon
Other Titles: Mikro-element içeren şeker solusyonu ile beslenen işçi arıların kanında ağır metallerin miktarındaki değişiklikler
Authors: Zhelyazkova, Ivanka
Marinova, Margarita
Gurgulova, Kalinka
Keywords: Honey bees
Heavy metals
Haemolymph
Sugar solution
Bio-indicator
Bal arıları
Ağır metaller
Hemolimf
Şeker solusyonu
Biyolojik gösterge
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Zhelyazkova, I. vd. (2004). "Changes in the quantıty of heavy metals in the haemolymph of worker bees fed mıcro-element contamınated sugar solutıon". Uludağ Arıcılık Dergisi, 4(2),77-80
Abstract: The study was initiated by making 6 colonies (set in 10-frame Dadan Blatt bee-hives) equal by the method of analogues. The bees in the control group (3 colonies) were fed sugar solution without heavy metal additives, while those in the experimental group (3 colonies) were fed sugar solution containing 1,5 ppm Pb, 1,5 ppm Cd, 2,0 ppm Cu, 50,0 ppm Zn, 80,0 ppm Fe, 20,0 ppm Mn, 20,0 ppm Co. At the end of the experimental period (after the end of feeding) haemolymph samples were taken. After feeding the bees with sugar solution contaminated with Pb, Cd, Cu, Zn, Mn, Co and Fe the quantity of all of these elements in the haemolymph of workers increased. The greatest percentage changes occurred in the levels of Mn, Cd and Pb (respectively 21,7 , 17,7 and 8,0 times higher than the control group). However, Cd was among the elements in lowest concentration in the food. On the basis of these results, the authors think that the haemolymph of bees shows promise for biomonitoring heavy metals in the environment (as an accumulative indicator).
Bu çalışma birbirine eşitlenmiş Dadant tipi 6 koloni üzerinde yapılmıştır. Bu kolonilerin 3’ü kontrol olup ağır metaller eklenmeden şeker solusyonu ile, deneme grubunda ise 3 koloniye 1,5 ppm Pb, 1,5 ppm Cd, 2,0 ppm Cu, 50,0 Zn, (0,0 ppm Fe, 20,0 ppm Mn, 20,0 Co içeren şeker solusyonu verilmiştir. Deneme sonucunda (besleme bittikten sonra) arıların kan örnekleri alınmıştır. İçinde Pb, Cd, Cu, Zn, Mn, ve Fe içeren şeker solusyonları ile besleme yapılan işçi arıların kanında bu elementlerin miktarında artış görülmüştür. Yüzde olarak en büyük değişiklik kontrol grubuna göre sırasıyla Mn, Cd, Pb, 21, 7, 17, ve 8,0 kez daha fazla görülmüştür. Cd aslında besinde en az konsantrasyonda olan elementler arasındadır. Bu sonuçlara dayanarak yazar, çevrede ağır metallerin seviyesinin belirlenmesinde ağır metallerin arıların kanında sürekli birikiminin gözlenmesinin bir gösterge olabileceğini önermektedir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143564
http://hdl.handle.net/11452/15770
ISSN: 2687-5594
Appears in Collections:2004 Cilt 4 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4_2_1.pdf61.32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons