Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15287
Title: Vİskoelasti̇k jel dolgulu koruge çeki̇rdekli̇ sandvi̇ç plakların ok yükü performansının sonlu elemanlar yöntemi̇ ile incelenmesi̇
Other Titles: An investigation of shock load performance of viscoelastic gel filled corrugated core sandwich plates by finite element method
Authors: Yazıcı, Murat
Devrim, Sercan
Bursa Uludağ Üni̇versi̇tesi̇/Fen Bi̇li̇mleri̇ Ensti̇tüsü/Otomoti̇v Mühendi̇sli̇ği̇ Anabi̇li̇m Dalı.
0000-0002-8720-7594
0000-0002-0728-5067
Keywords: Şok testi
Şok analizi
Patlama analizi
Conwep
Viskoelastik jel
Shock test
Shock analysis
Blast analysis
Viscoelastic gel
Issue Date: 9-Apr-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Devrim, S. (2020). Vi̇skoelasti̇k jel dolgulu koruge çeki̇rdekli̇ sandvi̇ç plakların şok yükü performansının sonlu elemanlar yöntemi̇ ile incelenmesi̇. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üni̇versi̇tesi̇ Fen Bi̇li̇mleri̇ Ensti̇tüsü.
Abstract: Zırhlı araçların mayın patlamasına karşı korunması için son yıllarda ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Zırhlı araçların patlama etkisine karşı dayanımlarını arttırmak için enerji sönümleme kabiliyetleri yüksek malzemeler tercih edilmektedir. Sunulan Yüksek Lisans Tezinde koruge (ondula) geometrisine sahip çekirdekten oluşan sandviç plakların şok dalgası etkisi altında sönümleme performansı Sonlu Elemanlar Yöntemi ile incelenmiştir. İlk çalışma olarak dört model oluşturulmuştur. Bu dört model şok tüp testlerindeki numuneler ile belirlenmiştir. Ardından Sonlu Elemanlar Yöntemi ile şok yükü altındaki performansı incelenmiştir. Şok tüp test cihazında Yüksek Hızlı kameralar desteği ile gerçekleştirilmiş olan şok testlerinden elde edilen deplasman-zaman değişimleri Sonlu Elemanlar Modellerinin doğrulanması için kullanılmıştır. Sonlu Elemanlar analizleri Ls-Dyna kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Aynı deplasman değerlerini elde etmek amacıyla CONWEP patlayıcı modeli oluşturulmuş ve patlama analizleri gerçekleştirilmiştir. Patlama analizlerinde elde edilen deplasman değerleri şok testi ve şok analizi ile karşılaştırılıp değerlendirilmiştir. Maksimum deplasmanların birbirlerine çok yakın olması farklı bir modelin sadece patlama analizi ile doğrulanmasının önünü açmıştır. İkinci çalışma olarak koruge çekirdek içerisindeki hücre boşluklarının balistik jel dolgu (viskoelastik jel) ile doldurma yönteminden elde edilen alternatif sandviç modellerin performansları incelenmiştir. Viskoelastik jel için beş model oluşturulmuştur. Viskoelastik jel dolgulu sandviç tasarımlarının Sonlu Elemanlar Analizleri CONWEP yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda viskoelastik jel dolgunun şok dalgasını sönümlemeye dönük sağladığı iyileştirme ortaya konmuştur.
In recent years, major works have been carried out to protect armored vehicles against mine blast. In order to enhance the strength of armored vehicles against blast effects, materials that have high energy absorbing capability are preferred. In the presented Master Thesis, damping performance of sandwich plates consisting of core with corrugated geometry under the effect of shock wave was investigated with Finite Element Method. Four models were created for the first study. These four models were determined by samples in the shock tube tests. Then, performances under shock load were investigated with the Finite Element Method. Displacement-time changes obtained from the shock tests performed with the support of High-Speed cameras in the shock tube test device were used to verify the Finite Element Models. Finite Element Analyses were performed using Ls-Dyna. CONWEP blast model was created to obtain the same displacement values and blast analyses were performed. The displacement values in the blast analysis were compared and evaluated by shock test and shock analysis. The maximum displacements are very close to each other paved the way for a different model to be verified by only the blast analysis. As the second study, performances of alternative sandwich models obtained by filling cell cavities in corrugated core with ballistic gel filling (viscoelastic gel) method were investigated. Five models were created for the viscoelastic gel. Finite Element Analysis of viscoelastic gel filled sandwich designs were performed using CONWEP method. As a result, improvement provided by the viscoelastic gel filler to dampen the shock wave was revealed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/15287
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sercan_DEVRİM.pdf3.9 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons