Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15257
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGüleç, Selma-
dc.contributor.authorKeçicioğlu, Yasin-
dc.date.accessioned2021-01-18T12:15:17Z-
dc.date.available2021-01-18T12:15:17Z-
dc.date.issued2020-01-02-
dc.identifier.citationKeçicioğlu, Y. (2020). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin empatik eğilim düzeyleri ile çatışma çözme becerilerinin incelenmesi (Bursa ili örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/15257-
dc.description.abstractBu çalışma Bursa ilinde bulunan çeşitli ortaokullarda görev yapan sosyal bilgiler öğretmenlerinin empatik eğilim düzeyleri ile çatışma çözme becerilerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklem grubu, Bursa ilinin Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde yer alan devlet ortaokullarında 2018 - 2019 öğretim yılı 2. yarıyılında görev yapan 100 Sosyal Bilgiler Öğretmeni oluşturmaktadır. Uygulama yapılacak okullar random yöntemiyle seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak Akbalık (2001) tarafından geliştirilen Çatışma Çözme Eğilim Ölçeği ile Dökmen (1988) tarafından geliştirilen Empatik Eğilim Ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırma nicel araştırma olup tarama yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde SPSS 22 paket programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde t testi, anova testi, Spearman korelasyon analizi, Kruskal Wallis H testi, Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Çalışmaya katılan öğretmenlerin empatik eğilim ölçeğinden elde ettikleri ortalama puanın 74.05±8.47 olduğu tespit edilmiştir. Yapmış olduğumuz çalışmaya dahil edilen öğretmenlerin çatışma çözme becerileri puanları 182.52±20.12 dir. Örneklem grubunu oluşturan sosyal bilgiler öğretmenlerinin çatışma çözme becerilerinin ve empatik eğilim düzeylerinin iyi düzeyde olduğu tespit edilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractThis study was carried out with the aim of examining the empathic tendency levels and the conflict resolution skills of the social studies teachers servicing at different public secondary schools in Bursa. The sample of the study was composed of 100 Social Studies Teachers servicing in the second semester of the 2018 - 2019 educational year at the public secondary schools located in the Nilüfer and Osmangazi districts of Bursa. The practice schools were selected randomly. The Conflict Resolution Tendency Scale developed by Akbalık (2001) and the Empathic Tendency Scale developed by Dökmen (1988) were used as the data collection tools. Moreover, the personal information form developed by the researcher was used. Since the study had a quantitative nature, it was carried out by using the screening method. In the analysis of the data, the SPSS 22 package program was used. Again, in the analysis of the data, t test, ANOVA test, Spearman correlation analysis, Kruskal Wallis H test and Mann Whitney U test were used. It was determined that the mean score which the participant teachers obtained from the empathic tendency scale was 74.05±8.47. The conflict resolution skills scores of the participant teachers were 182.52±20.12. It was determined that the conflict resolution skills and empathic tendency levels of the social studies teachers composing the sample group were at a good level.en_US
dc.format.extentXVI, 98 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectÇatışmatr_TR
dc.subjectSosyal bilgiler öğretmenitr_TR
dc.subjectÇatışma çözme becerisitr_TR
dc.subjectEmpatitr_TR
dc.subjectEmpatik eğilimtr_TR
dc.subjectSosyal bilgilertr_TR
dc.subjectConflicten_US
dc.subjectSocial studies teacheren_US
dc.subjectConflict resolution skillen_US
dc.subjectEmpathyen_US
dc.subjectEmpathic tendencyen_US
dc.subjectSocial studiesen_US
dc.titleSosyal bilgiler öğretmenlerinin empatik eğilim düzeyleri ile çatışma çözme becerilerinin incelenmesi (Bursa ili örneği)tr_TR
dc.title.alternativeExamination of social studies teachers' empathic tendency levels and conflict resolution skills (Bursa example)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı/Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
YASİN_KEÇİCİOĞLU.pdf4.29 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons